REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2021-05-24 07:29
publikacja
2021-05-24 07:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_I_KWARTAL_2021_GK_MW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 210 241 313 027 45 983 71 202
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 607 27 074 4 288 6 158
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 601 12 873 788 2 928
IV. Zysk (strata) brutto 3 122 -2 443 683 -556
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 020 -3 436 442 -782
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto 2 020 -3 436 442 -782
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 1 408 -3 917 308 -891
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 612 481 134 109
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -152 -69 782 -33 -15 873
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 227 -18 -487 -4
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -74 080 -34 518 -16 203 -7 852
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 106 830 169 365 22 923 37 204
XIV. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XV. Aktywa razem 833 385 963 164 178 826 208 712
XVI. Zobowiązania długoterminowe 237 487 112 268 50 960 24 328
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 537 288 794 633 115 290 172 192
XVIII. Zobowiązania razem 774 775 906 901 166 250 196 520
XIX. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 44 826 43 091 9 619 9 338
XX. Kapitał własny ogółem 58 610 56 263 12 576 12 192
XXI. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 613 9 708
XXII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 1 408 -3 917 308 -891
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,07 -0,20 0,02 -0,04
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,07 -0,20 0,02 -0,04
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT I KWARTAŁ 2021 GK MW.pdfRAPORT I KWARTAŁ 2021 GK MW.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za okres 01.01.2021 r.- 31.03.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-05-24 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki