REKLAMA

MOSTALPLC: wyniki finansowe

2021-04-23 05:53
publikacja
2021-04-23 05:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_firmy_audytorskiej_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot._komitetu_audytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_zarzadu_(sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta).pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
Ocena_Rady_Nadzorczej_wraz_z_uzasadnieniem_dotyczaca_SF_Spolki_za_rok_2020.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2020.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Dodatkowe_informacje_i_obajasnienia.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 829 114 204 21 642 26 548
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 851 5 695 1 308 1 324
III. Zysk (strata) brutto 5 747 5 272 1 284 1 226
IV. Zysk (strata) netto 4 470 5 146 999 1 196
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 329 -4 141 1 415 -963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 283 36 -287 8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 741 -6 695 166 -1 556
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 787 -10 800 1 293 -2 511
IX. Aktywa, razem 90 907 68 138 19 699 16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 017 47 718 14 306 10 775
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 525 817 330 192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 912 29 676 7 782 6 969
XIII. Kapitał własny 24 890 20 420 5 394 4 795
XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 334 4 696
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,24 2,57 0,50 0,60
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,24 2,57 0,50 0,60
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,45 10,21 2,70 2,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,45 10,21 2,70 2,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfOswiadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.pdf

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. komitetu audytu.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta).pdfSprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta).pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
Oswiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdfOswiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca SF Spółki za rok 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca SF Spółki za rok 2020.pdf

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Wprowadzenie.pdfWprowadzenie.pdf
Sprawozdanie Finansowe za rok 2020.pdfSprawozdanie Finansowe za rok 2020.pdf

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 902 17 895
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 449 558
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 11 637 10 443
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 3 355 3 126
3.1. Od jednostek powiązanych 0 3 126
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 2 069 3 376
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 069 3 259
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 117
II. Aktywa obrotowe 73 005 50 243
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 3 814 1 559
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 51 696 30 748
2.1. Od jednostek powiązanych 16 657 1 491
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 35 039 29 257
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 085 3 298
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 9 085 3 298
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 085 3 298
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 8 410 14 638
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 90 907 68 138
PASYWA
I. Kapitał własny 24 890 20 420
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 554 117
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 406 431
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25 582 -30 316
6. Zysk (strata) netto 4 470 5 146
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 017 47 718
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 4 682 4 661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 631 2 821
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 002 1 316
a) długoterminowa 470 475
b) krótkoterminowa 1 532 841
1.3. Pozostałe rezerwy 1 049 524
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 049 524
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 1 525 817
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 525 817
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 35 912 29 676
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 764 6 914
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 34 112 22 735
3.3. Fundusze specjalne 36 27
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 23 898 12 564
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 898 12 564
a) długoterminowe 1 897 1 917
b) krótkoterminowe 22 001 10 647
P a s y w a r a z e m 90 907 68 138
Wartość księgowa 24 890 20 420
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 12,45 10,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 12,45 10,21
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
otrzymanych weksli
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
otrzymanych weksli
Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych
1. Inne (z tytułu) 30 969 30 739
- od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161
- weksli 161 161
- od pozostałych jednostek z tytułu 4 904 3 845
- otrzymanych gwarancji 4 874 3 845
- weksli 30 0
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu 13 353 7 191
- weksli 13 353 7 191
- narzecz pozostałych jednostek z tytułu: 12 551 19 542
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 1 101 1 914
- udzielonych gwarancji 11 450 17 628
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 30 969 30 739

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 96 829 114 204
- od jednostek powiązanych 36 005 512
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 95 412 113 837
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 1 417 367
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 391 100 403
- jednostkom powiązanym 29 524 295
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 82 415 100 111
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 976 292
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 438 13 801
Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>
IV. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 5 865 7 219
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 573 6 582
VI. Pozostałe przychody operacyjne 715 824
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119 333
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 596 491
VII. Pozostałe koszty operacyjne 2 437 1 711
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 492
2. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 2 437 1 219
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 851 5 695
IX. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 77 30
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 6 7
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 71 23
X. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 181 453
1. Odsetki w tym: 94 178
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 87 275
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 5 747 5 272
XII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 1 277 126
a) część bieżąca 1 277 0
b) część odroczona 0 126
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XIII. Zysk (strata) netto 4 470 5 146
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 470 5 146
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 2,24 2,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 2,24 2,57
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 420 15 274
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 420 15 274
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 117 24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 437 93
a) zwiększenia (z tytułu) 437 93
b) z tytułu aktualizacji środków trwałych 25 93
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 412 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 554 117
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 431 524
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -25 -93
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 25 93
- zbycia środków trwałych 25 93
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 406 431
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -30 316 -30 316
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 30 316 30 316
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 316 30 316
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 734 0
- pokrycie straty z niepodzielonego zysku 4 734 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25 582 -30 316
6. Wynik netto 4 470 5 146
a) zysk netto 4 470 5 146
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 890 20 420
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 890 20 420

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 470 5 146
II. Korekty razem 1 859 -9 287
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 120 1 450
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 107 181
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 119 -333
4. Zmiana stanu rezerw 21 -1 915
5. Zmiana stanu zapasów -2 255 6 995
6. Zmiana stanu należności -21 168 -6 907
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 768 -7 539
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 870 -1 219
Inne korekty
9. Podatek dochodowy 1 277 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 329 -4 141
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -48 483
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -48 483
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 235 447
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 235 447
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 283 36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 986 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 986 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 245 6 695
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 4 999
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 138 1 515
3. Odsetki 107 181
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 741 -6 695
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 787 -10 800
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 787 -10 800
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 298 14 098
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 085 3 298
- o ograniczonej możliwości dysponowania 27 9
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 449 558
oprogramowanie komputerowe
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 449 558
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2 051 2 051
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 2
- sprzedaż likwidacja 2 2
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 049 2 049
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 493 1 493
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 109 109
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 600 1 600
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
- zmiejszenia 2 2
- sprzedaż i likwidacja 2 2
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 449 449

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 449 558
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 449 558

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 11 637 10 443
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 897 1 917
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 339 1 481
- urządzenia techniczne i maszyny 6 083 4 668
- środki transportu 2 141 2 223
- inne środki trwałe 177 154
środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 11 637 10 443

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 957 4 359 20 871 9 355 2 853 39 395
b) zwiększenia (z tytułu) 2 673 413 200 3 286
- nowo zakupione 2 673 413 200 3 286
c) zmniejszenia (z tytułu) 17 348 403 262 1 030
- sprzedaż likwidacja 17 348 403 262 1 030
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 957 4 342 23 196 9 365 2 791 41 651
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 40 2 878 16 203 7 132 2 699 28 952
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 20 142 1 256 416 177 2 011
- zwiększenia umorzenia 20 142 1 256 416 177 2 011
- zmniejszenie 17 346 324 262 949
- sprzedaż lkwidacja 17 346 324 262 949
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 60 3 003 17 113 7 224 2 614 30 014
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 897 1 339 6 083 2 141 177 11 637

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 8 580 8 495
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 057 1 948
- maszyny i urządzenia 2 536 1 505
- środki taransportu 521 443
Środki trwałe bilansowe, razem 11 637 10 443

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 985 1 673
- umowy leasingu 985 1 673
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 985 1 673

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu) 3 355 3 126
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 3 355 3 126
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto 3 355 3 126
a) odpisy aktualizujące wartość należności 690 783
Należności długoterminowe brutto 4 045 3 909

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 3 126 5 138
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 3 126 5 138
b) zwiększenia (z tytułu) 229 0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 229 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 012
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 0 2 012
d) stan na koniec okresu 3 355 3 126
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 3 355 3 126

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 783 0
a) zwiększenia (z tytułu) 37 783
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 37 783
b) zmniejszenia (z tytułu) 130 0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe 130 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 690 783

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 3 355 3 126
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 3 355 3 126

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 392 392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych 392 392
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
b) stan na koniec okresu 392 392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych 392 392

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
aa) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
ab) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bb) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bc) w innych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
cc) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 259 5 416
a) odniesionych na wynik finansowy 3 259 5 416
- akyualizacja należnści 1 1
- aktualizacja wartości materiałów 32 52
- odprawy pracownicze 0 219
- międzyokresowe rozliczenia kosztów 785 505
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace 0 141
- kontrakty długoterminowe 2 441 4 380
- inne 0 118
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 0 280
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 280
- międzyokresowe rozliczenia kosztów 0 280
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 1 190 2 437
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 190 2 437
- aktualizacja wartości materiałów 32 20
- odprawy pracownicze 0 219
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace 0 141
- kontrakty długoterminowe 1 014 1 939
- inne 0 118
- międzyokresowe rozliczenia kosztów 144 0
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 069 3 259
a) odniesionych na wynik finansowy 2 069 3 259
- aktualizacja należności 1 1
- aktualizacja wartości materiałów 0 32
- międzyokresowe rozliczenia kosztów 641 785
- kontrakty długoterminowe 1 427 2 441
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Ujemne różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań
wynoszą:


a) na początek okresu 17 152 tys. PLN


- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 3 tys. PLN z terminem
wygaśnięcia do roku,- z tytułu aktualizacji wartości
materiałów 170 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,-
utworzonych rezerw w kwocie 4 133 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do
roku,- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 12 846
tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.


b) na koniec okresu 10 888 tys. PLN


- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 3 tys. PLN z terminem
wygaśnięcia do roku,- utworzonych rezerw w kwocie 3 374
tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- z tytułu kosztu
własnego robót budowlanych w kwocie 7 511 tys. PLN z terminem
wygaśnięcia do roku.

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 117
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 117
- ubezpieczenia 0 117
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 117

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 3 814 1 559
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
towary
zaliczki na dostawy i usługi
Zapasy, razem 3 814 1 559


Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2020
wynosi 1 050 tys. PLNWartość odpisu aktualizującego wartość zapasów
na dzień 31.12.2019 wynosi 1 480 tys. PLN


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych 16 657 1 491
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 657 1 491
- do 12 miesięcy 16 657 1 491
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek 35 039 29 957
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32 275 28 449
- do 12 miesięcy 32 275 28 449
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 2 411 807
dochodzone na drodze sądowej
- inne 353 1
Należności krótkoterminowe netto, razem 51 696 30 748
c) odpisy aktualizujące wartość należności 573 102
Należności krótkoterminowe brutto, razem 52 269 30 850

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 16 657 1 491
b) od pozostałych jednostek powiązanych 16 657 763
od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej 16 657 728
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 16 657 1 491
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 16 657 1 491

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 102 167
a) zwiększenia (z tytułu) 481 0
- zawiązania rezerw na należności 481 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 10 65
- spłaty należności 0 1
- spisanie należności 10 64
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 573 102

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 52 269 30 850
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 52 269 30 850

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 27 954 14 845
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 18 421 1 903
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 10 759
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 778 1 553
e) powyżej 1 roku 4 075 3 187
f) należności przeterminowane 321 1 703
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 53 549 33 950
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 263 885
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 52 286 33 065


Z normalnym tokiem sprzedaży zawiązane są należności o okresie splaty do
3 miesięcy.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 130 1 190
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 313
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 79 95
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 3
e) powyżej 1 roku 92 102
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 321 1 703
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 179 885
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 142 818


Należnosci przeterminowane w kwocie 321
tys. PLN, w tym: Należności, na
które utworzono odpis aktualizujący w kwocie 179 tys. PLN: -
należności kwestionowane i dochodzone na drodze sądowej w celu
wyegzekwowania zapłaty 179 tys. PLN, -
należności od dłużników postawionych w stan upadłości 0 tys. PLN.


W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 085 3 298
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 085 3 298
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 9 085 3 298

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 9 076 3 287
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie EUR 2 3
po przeliczeniu na tys. zł 9 11
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 9 085 3 298

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 191 156
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- ubezpieczenia 113 151
- preumerata 0 1
- inne 78 4
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 8 219 14 482
- z tytułu rozliczenia kontraktów 8 219 14 482
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 8 410 14 638

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
AB imienne co do głosu 84 235 842 gotówka seria A 11.12.92 seria B 30.03.98 seria A 01.01.93 seria B 01.01.98
AB na okaziciela 232 700 2 327 gotówka seria A 01.01.93 seria B 01.01.98
C na okaziciela 1 683 065 16 831 gotówka 22.07.98 10.01.98
Liczba akcji, razem 2 000 000
Kapitał zakładowy, razem 20 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00


Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia
30.10.1992 r.Data rejestracji 11.12.1992 r.


Akcje serii B wyemitowane na podstwie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r.Data
rejestracji 30.03.1998 r.


Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r. - akcje obięte w
drodze publicznej oferty.Data rejestracji 22.07.1998 r.Cena
emisyjna akcji serii C wyniosła 18,00 PLN.


Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do
głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów.Akcje
serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.Akcje
serii C są akcjami zwykłymi na okaziciala.W okresie
objętym raportem wartość nominalna nie uległa zmianie i wyniosła 10 PLN.W
okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka nie przeprowadzała
konwersji akcji.


Na dzień 31.12.2020 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5%
ogólnej liczby głósów na WZA jest:


- Mostostal Warszawa S.A., posiadający 973 857 akcji (66 762 akcji serii
A i B uprzywilejowanych co do głosu i 907 095 akcji serii C na
okaziciela), co daje 53,1% głosów na WZA,


-PTE PZU S.A. 155 613 akcji serii C na okaziciela, co daje 6,66% głosów
na WZA.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
a) inny (wg rodzaju) 554 117
- z aktualizacji środków trwałych 142 117
- podziału zysku 412 0
Kapitał zapasowy, razem 554 117

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
a) inny (wg rodzaju) 406 431
- z tytułu aktualizacji srodków trwałych 406 431
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 406 431

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne 25 042 25 042
- kapitał rezerwowy na cle rozwojowe 25 042 25 042
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 25 042 25 042

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 821 4 851
a) odniesionej na wynik finansowy 2 821 4 851
- kontrakty długoterminowe 2 752 4 763
- inne 69 88
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
2. Zmniejszenia 1 190 2 030
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 190 2 030
- kontrakty długoterminowe 1 190 2 011
- inne 0 19
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 631 2 821
a) odniesionej na wynik finansowy 1 631 2 821
- kontrakty długotermionowe 1 562 2 752
- inne 69 69
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Dodatnie różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań
wynoszą:


a) na początek okresu 14 845 tys.PLN:- z tytułu przychodu
rachunkowego robót w toku w kwocie 14 482 tys. PLN z terminem
wygaśnięcia do roku,- inne 363 tys. PLN z terminem
wygaśnięcia do roku.


b) na koniec okresu 8 584 tys. PLN:- z tytułu przychodu rachunkowego
robót w toku w kwocie 8 221 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,-
inne 363 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 475 388
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 475 388
b) zwiększenia (z tytułu) 45 145
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 45 145
c) wykorzystanie (z tytułu) 26 58
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 26 58
d) rozwiązanie (z tytułu) 24 0
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 24 0
e) stan na koniec okresu 470 475
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 470 475

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 841 937
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 31 17
- rezerwa na zaległe urlopy 810 920
b) zwiększenia (z tytułu) 830 231
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 62 61
- rezerwa na zaległe urlopy 88 170
- rezerwa na premię roczną 680 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 72 47
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 72 47
d) rozwiązanie (z tytułu) 67 280
- rezerwa na zaległe urlopy 67 280
e) stan na koniec okresu 1 532 841
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 21 31
- rezerwa na zaległe urlopy 831 810
- rezerwa na premie roczną 680 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 524 400
- rezerwa na odszkodowania 524 400
b) zwiększenia (z tytułu) 525 496
- rezerwa na odszkodowania 525 496
wykorzystanie (z tytułu)
c) rozwiązanie (z tytułu) 0 372
- rezerwa na odszkodowania 0 372
d) stan na koniec okresu 1 049 524
- rezerwa na odszkodowania 1 049 524

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 1 525 817
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 525 817
- umowy leasingu finansowego 1 525 817
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 525 817

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 525 817
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 1 525 817

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 1 525 817
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 1 525 817

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 1 764 6 914
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej 1 764 6 914
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 764 6 914
- do 12 miesięcy 1 764 6 914
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 34 112 22 735
kredyty i pożyczki, w tym:
- bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek 1 986 0
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23 453 17 117
- do 12 miesięcy 21 535 14 746
- powyżej 12 miesięcy 1 918 2 371
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 573 3 745
- z tytułu wynagrodzeń 1 265 1 122
- inne (wg tytułów) 835 751
- leasing finansowy krótkoterminowy 699 667
- pozostałe 136 84
b) fundusze specjalne (wg tytułów) 36 27
- ZFŚS 36 27
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 35 912 29 676

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 35 417 29 157
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie EUR 107 121
po przeliczeniu na tys. zł 495 519
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 35 912 29 676

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Bank Pekao S.A. Plska Plska 3 000 w tys. 0 w tys. WIBOR 1M+marża 3,0 p.p. 31.07.2021 weksel, pełnomocnictwo, hipoteka, zastaw, przelew wierzytelności
Bank Pekao S.A. Plska Polska 2 000 w tys. 1 986 w tys. WIBOR 1M+marża3 p.p. - 5 rat po 335 tys. PLN płatnych co m-c od 31.05.2021 do 30.09.2021
- 325 tys. PLN w dniu 29.10.2021
weksel, pełnomocnictwo, hipoteka
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 17 955 8 734
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 17 955 8 734
- roboty budowlano-montażowe 16 870 7 122
- inne 1 085 1 612
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 943 3 830
- długoterminowe (wg tytułów) 1 897 1 917
- inne 1 897 1 917
- krótkoterminowe (wg tytułów) 4 046 1 913
- zaliczka na roboty budowlano-montażowe 4 046 1 913
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 23 898 12 564

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 24 890 tys. PLN,
liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00 co daje wartość księgową na jedną
akcję 12,45 PLN, nie wystepują transakcje powodujące rozwodnienie.


Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 20 420 tys. PLN,
liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00 co dajewartość księgową na jedną
akcję 10,21 PLN, nie wystepują transakcje powodujące rozwodnienie.


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
Zobowiązania warunkowe, razem
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- Produkcja budowlano-montażowa w tym: 93 760 112 358
- od jednostek powiązanych, w tym: 36 005 512
- produkcja przemysłowa 0 10
- pozostałych usług 1 652 1 469
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 95 412 113 837
- od jednostek powiązanych, w tym: 36 005 512
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 95 412 113 837
- od jednostek powiązanych, w tym: 36 005 512
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 95 412 113 837
- od jednostek powiązanych, w tym: 36 005 512
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- Sprzedaż materiałów 1 417 367
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 417 367
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 1 417 367
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 417 367
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 2 120 1 450
b) zużycie materiałów i energii 15 596 30 391
c) usługi obce 38 030 41 437
d) podatki i opłaty 1 149 1 027
e) wynagrodzenia 22 512 23 388
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 6 309 6 258
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 898 2 890
Koszty według rodzaju, razem 88 614 106 841
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -334 489
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -5 865 -7 219
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 82 415 100 111

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 9
- na odprawy emerytalne, rentowe, urlopy 0 9
b) pozostałe, w tym: 597 482
- odszkodowania i kary 34 26
- pozostałe przychody operacyjne 562 456
Inne przychody operacyjne, razem 596 491

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 563 721
- na nalezności 377 721
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, na zaległe urlopy 6 0
- pozostałe 1 180 0
b) pozostałe, w tym: 874 498
- darowizny i składki członkowskie 0 22
- koszty egzekucji należności i zobowiązań 117 126
- odszkodowania i kary 486 13
- pozosytałe koszty operacyjne 261 273
- odpisane należności 10 64
Inne koszty operacyjne, razem 2 437 1 219


W roku 2020 utowrzono rezerwy:- na premie roczną w kwocie 680 tys.
PLN- na przewidywane koszty (PERN S.A.) w kwocie 500 tys. PLNW
2020 roku 430 tys. PLN pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy
rozwiązania odpisu aktualizującego zapasy.


W 2020 r. dokonano aktualizacji odpisu na należnosci w wysokości 387
tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych oraz odwrócono zapis
w wysokości 10 tys. PLN w pozostałe przychody operacyjne tytułem
spłaty,spisania należności objętych odpisem.


W roku 2019 dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów
niefinansowych (zapasów materiałów zbędnych,trudnozbywalnych) oraz
należności:wartość aktualizacji zapasów materiałów na
31.12.2018 r. wynosiła 988 tys. PLN,- utworzono rezerwę na
materiały w kwocie 803 tys. PLN,- wykorzystano rezerwę w kwocie
311 tys. PLN.Wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień
31.12.2019 r. wynosi 1 480 tys. PLN.


W 2019 r. dokonano aktualizacji odpisu na należnosci w wysokości 786
tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych oraz odwrócono zapis
w wysokości 65 tys. PLN w pozostałe przychody operacyjne tytułem
spłaty,spisania należności objętych odpisem.


W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
- pozostałe odsetki 6 7
pozostałe odsetki
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 6 7
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 6 7

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 71 23
- dodatnie różnice kursowe 0 23
- pozostałe 71 0
Inne przychody finansowe, razem 71 23

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
od kredytów i pożyczek
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
a) pozostałe odsetki 94 178
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
- dla innych jednostek 94 178
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 94 178

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
ujemne różnice kursowe, w tym:
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 87 275
- prowizje bankowe 44 66
- prowizje od kredytu 28 36
- dyskonto należności i zobowiązań 0 74
- pozostałe 15 99
Inne koszty finansowe, razem 87 275

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 5 747 5 272
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 13 441 5 515
- rezerwy na należności i inne zwiększenia podstawy opodatkowania (przejściowe) 16 989 9 927
- inne zwiększenia podstawy opodatkowania (stałe) 665 1 151
- amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 20 000 EUR 23 21
- różnica w wartości przychodów rozpoznanych księgowo i podatkowo (przejściowe) 6 263 -2 795
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne 725 710
- wycena kontraktów długoterminowych (per saldo,zmniejszenie przychodów) -20 380
- rezerwy na zobowiązania i inne zmniejszenia opodatkowania o różnicę w kosztach (przejściowe) -11 410 -4 074
- PFRON 206 195
- strata podatkowa z lat ubiegłych -12 467 0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 6 721 10 787
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 277 0
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 12 467 tys. PLN


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 126
- rozliczenie z tytułu długoterminowych umów budowlanych -32 -506
- aktualizacja wartości należności 0 -1
- bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów 0 154
- materiały zbędne trudnozbywalne 32 20
- odprawy pracownicze 0 218
- dyskonto należności i zobowiązań 0 -18
- ZUS od płac pracowników 0 141
- aktywo na stratę podatkową 0 0
- pozostałe 0 118
Podatek dochodowy odroczony, razem 0 126

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym 0 0
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0


Podatek dochodowy na działalności zaniechanej i wyniku na operacjach
nadzwyczjnych nie wystąpił.


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zysk netto za 2020 rok w kwocie 4 470 tys. PLN Spółka proponuje
podzielić w następujący sposób:- 358 tys. PLN na
obligatoryjne uzupełnienie kapitału zapasowego,- 1 000
tys. PLN na dywidendę dla Akcjonariuszy,- 3 112 tys. PLN na
pokrycie strat z lat ubiegłych.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk na jedną akcje.Zysk (strata) na jedną akcję rok 2020.Zysk
netto za 2020 r. 4 470 tys. PLNilość akcji 2 000 000,00zysk
na jedną akcję 2,24 PLN


Zysk na jedną akcje.Zysk (strata) na jedną akcję rok 2019.Zysk
netto za 2019 r. 5 146 tys. PLNilość akcji 2 000 000,00zysk
na jedną akcję 2,57 PLN


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


Struktura środków pieniężnych na 31.12.2020 r.:


Środki pieniężne w kasie 26 tys. PLN,Środki pieniężne
w banku (lokaty) 0 tys. PLN,Środki pieniężne avista 9 059 tys.PLN,Naliczone
odsetki od lokat 0 tys. PLN,Inne aktywa pieniężne (środki w drodze)
0 tys. PLN,RAZEM: 9 085 tys. PLN.


Struktura środków pieniężnych na 31.12.2019 r.:


Środki pieniężne w kasie 8 tys. PLN,Środki pieniężne
w banku (lokaty) 0 tys. PLN,Środki pieniężne avista 3 290 tys. PLN,Naliczone
odsetki od lokat 0 tys. PLN,Inne aktywa pieniężne (środki w drodze)
0 tys. PLN,RAZEM: 3 298 tys. PLN.


Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2020 r.:


1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 329 tys. PLN,2/
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 283) tys. PLN,3/
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 741 tys. PLN,4/
Przepływy pieniężne neto razem 5 787 tys. PLN,5/
Środki pieniężne na początek okresu 3 298 tys. PLN,6/
Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 9 085 tys. PLN.Rachunek
przepływów pieniężnych na 31.12.2019 r.:


1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 141) tys. PLN,2/
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 tys. PLN,3/
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 695) tys. PLN,4/
Przepływy pieniężne neto razem (10 800) tys. PLN,5/
Środki pieniężne na początek okresu 14 098 tys. PLN,6/
Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 3 298 tys. PLN.


Ad.1 Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej obejmują:
wpływy i wydatki związane ze sprzedażą zuwzględnieniem
zmian stanów zapasów, należnosci, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy
specjalnych, rezerw,rozliczeń międzyokresowych i inne korekty.


Ad.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
uwzgledniają: wpływy i wydatki związane ze sprzedażą i nabyciem
rzeczowych składników majątku trwałego.


Ad.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują:
zaciągnięcie i spłatę kredytów, płatności odsetek i rat z tytułu umów
leasingu finansowego.

Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Dodatkowe informacje i obajaśnienia.pdfDodatkowe informacje i obajaśnienia.pdf

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2021-04-20 Robert Kowalski Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki