REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2022-08-31 07:59
publikacja
2022-08-31 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_ML_System_S.A._2Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_GK_ML_System_S.A._2Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_GK_ML_System_30-06-2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_ML_System_30-06-2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 105 263 72 409 22 673 15 924
II. Zysk brutto ze sprzedaży 11 605 11 734 2 500 2 580
III. Zysk operacyjny -1 301 3 710 -280 816
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -3 572 3 319 -769 730
V. Zysk/strata netto -3 759 3 216 -810 707
VI. Całkowite dochody ogółem -3 759 3 216 -810 707
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 295 15 433 -2 433 3 394
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 977 -28 706 -5 164 -6 313
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 566 19 074 2 922 4 195
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -21 706 5 801 -4 675 1 276
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 484 6 484 6 484 6 484
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 484 6 380 6 484 6 380
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,58 0,50 -0,12 0,11
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) -0,58 0,49 -0,12 0,11
XV. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVI. Aktywa razem 382 549 390 215 81 731 84 840
XVII. Zobowiązania długoterminowe 121 669 146 929 25 994 31 945
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 118 440 97 086 25 305 21 108
XIX. Kapitał własny 142 440 146 200 30 432 31 787
XX. Kapitał zakładowy 6 484 6 484 1 385 1 410
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 6 484 6 484 6 484 6 484
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 484 6 380 6 484 6 380
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,97 22,92 4,69 4,98
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,97 22,32 4,69 4,85


Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:w
dniu 30 czerwca 2022 roku 1 EUR = 4,6806w dniu 31 grudnia 2021 roku
1 EUR = 4,5994- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie
sprawozdawczym:- w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca
2022 roku 1 EUR = 4,6427- w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30
czerwca 2021 roku 1 EUR = 4,5472


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu_1H2022.pdfSprawozdanie Zarządu_1H2022.pdf Sprawozdanie Zarządu_1H2022
Śródroczne skrócone ML System S.A. 2Q 2022.pdfŚródroczne skrócone ML System S.A. 2Q 2022.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 1H 2022
Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 2Q 2022.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 2Q 2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1H 2022
raport GK ML System 30-06-2022-sig.pdfraport GK ML System 30-06-2022-sig.pdf raport z przeglądu GK ML System 30-06-2022
raport ML System 30-06-2022-sig.pdfraport ML System 30-06-2022-sig.pdf raport z przeglądu ML System 30-06-2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki