REKLAMA

MIRBUD S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 18:05
publikacja
2021-11-29 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_30.09.2021r._.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 647 175 765 389 361 342 172 306
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 126 642 41 548 27 782 9 353
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 113 420 33 166 24 881 7 466
IV. Zysk (strata) netto 92 438 26 460 20 278 5 957
V. Całkowite dochody za rok obrotowy netto 92 438 26 460 20 278 5 957
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 876 21 856 5 457 4 920
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 850 -5 450 -3 477 -1 227
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 514 -27 562 -2 745 -6 205
IX. Przepływy pieniężne netto razem -3 489 -11 156 -765 -2 512
X. zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO 1,01 0,29 0,22 0,06
XI. zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO 1,01 0,29 0,22 0,06
XII. Aktywa razem 1 920 909 1 539 129 414 623 333 520
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 374 201 1 077 520 296 618 233 492
XIV. Zobowiązania długoterminowe 671 019 605 818 144 838 131 277
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 703 181 471 701 151 780 102 215
XVI. Kapitał własny 546 708 461 610 118 006 100 028
XVII. Kapitał podstawowy 9 174 9 174 1 980 1 988
XVIII. Liczba akcji w sztukach 91 744 200 91 744 200 91 744 200 91 744 200
XIX. Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 5,96 5,03 1,29 1,09
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 5,96 5,03 1,29 1,09
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 158 873 550 112 254 223 123 842
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 419 22 202 20 055 4 998
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 406 17 137 19 394 3 858
XXIV. Zysk (strata) netto 70 230 13 821 15 407 3 112
XXV. Całkowite dochody za rok obrotowy netto 70 230 13 821 15 407 3 112
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -66 235 40 320 -14 530 9 077
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne -14 687 -41 054 -3 222 -9 242
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 593 -5 251 -1 446 -1 182
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem -87 515 -5 985 -19 198 -1 347
XXX. zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO 0,77 0,15 0,17 0,03
XXXI. zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO 0,77 0,15 0,17 0,03
XXXII. Aktywa razem 1 194 801 920 747 257 895 199 521
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 839 437 628 274 181 190 136 143
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 342 079 292 453 73 837 63 373
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 497 358 335 821 107 354 72 771
XXXVI. Kapitał własny 355 364 292 473 76 704 63 377
XXXVII. Kapitał podstawowy 9 174 9 174 1 980 1 988
XXXVIII. Liczba akcji w sztukach 91 744 200 91 744 200 91 744 200 91 744 200
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 3,87 3,19 0,84 0,69
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO 3,87 3,19 0,84 0,69


Pozycje
aktywów i pasywów  przeliczane
są według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień sprawozdawczy odpowiednio:na
dzień 30.09.2021 1 euro= 4,6329 zł, na
dzień 31.12.2020 1 euro= 4,6148 zł.Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczane są  według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich dziennych kursów
określonych przez Narodowy Bank Polski w okresie  sprawozdawczym
odpowiednio: dla
okresu od 01.01.2021r. do 30.09.2021r.  1
euro= 4,5585 zł, dla
okresu od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 1 euro=4,4420 złW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_30.09.2021r._.pdfSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_30.09.2021r._.pdf Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za III kwartał 2021r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu Jerzy Mirgos
2021-11-29 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu Paweł Korzeniowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki