REKLAMA
PIT 2023

MFO S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 06:47
publikacja
2023-11-23 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_MFO_SA_30.09.2023_pl_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 429 846 777 627 93 908 165 876
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 412 50 534 308 10 779
III. Zysk (strata) brutto -3 139 51 165 -686 10 914
IV. Zysk (strata) netto -5 719 41 299 -1 250 8 810
V. Całkowite dochody ogółem -5 719 41 299 -1 250 8 810
VI. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) -3,39 3,73 -0,74 0,8
VIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) -3,39 3,73 -0,74 0,8
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 903 88 144 8 936 18 802
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 505 -14 814 -1 203 -3 160
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 157 -49 617 908 -10 584
XII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022 Stan na 30.09.2023 Stan na 31.12.2022
XIII. Aktywa 519 477 456 514 112 063 97 340
XIV. Kapitał własny 308 649 314 368 66 582 67 031
XV. Zobowiązania długoterminowe 70 266 44 664 15 158 9 523
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 140 563 97 482 30 323 20 786


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2023 roku
-4,6356 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku -4,6899 PLN/EUR


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2023 roku do 30 września 2023 roku – 4,5773 PLN/EUR od 1 stycznia 2022
roku do 30 września 2022 roku – 4,6880 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_MFO_SA_30.09.2023_pl_sig.pdfJSF_MFO_SA_30.09.2023_pl_sig.pdf JSF_MFO_SA_30.09.2023_pl_sig

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2023-11-23 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki