REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2020-11-26 08:32
publikacja
2020-11-26 08:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_30.09.2020_zgodnie_z_MSSF_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
II. Przychody z działalności operacyjnej 308 699 338 252 69 496 78 506
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 851 26 143 4 019 6 068
IV. Zysk (strata) brutto 19 454 25 693 4 380 5 963
V. Zysk (strata) netto 15 629 20 738 3 519 4 813
VI. Całkowite dochody ogółem 15 629 20 738 3 519 4 813
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 3,07 3,85 0,69 0,89
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 3,07 3,85 0,69 0,89
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 499 18 558 12 719 4 307
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 486 -10 460 -2 811 -2 428
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 513 -6 830 -2 817 -1 585
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.12.2019
XIV. Aktywa 313 011 286 167 69 146 67 199
XV. Kapitał własny 175 914 160 284 38 860 37 639
XVI. Zobowiązania długoterminowe 37 489 37 132 8 282 8 719
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 99 608 88 751 22 004 20 841


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku -
4,5268 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku -4,2585 PLN/EUR,


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2020 roku do 30 września 2020 roku– 4,4420 PLN/EUR oraz dla okresu od 1
stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2020 zgodnie z MSSF_final.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2020 zgodnie z MSSF_final.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2020 zgodnie z MSSF_final

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2020-11-26 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki