7,7400 zł
-3,01% -0,2400 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_IIIQ_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 278 375 249 350 64 793 58 949
II. Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej 24 093 17 616 5 608 4 165
III. Zysk/strata brutto na działalności kontynuowanej 21 225 15 660 4 940 3 702
IV. Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej 16 287 11 788 3 791 2 787
V. Zysk/strata netto z działalności zaniechanej (416) (714) (97) (169)
VI. Zysk/strata netto 15 871 11 074 3 694 2 618
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej 11 743 1 014 2 733 240
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej (6 583) 6 633 (1 532) 1 568
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej (3 736) (6 072) (870) (1 436)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej 1 424 1 575 331 372
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (241) (287) (56) (68)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 1 183 1 288 275 304
XIII. Aktywa razem 344 651 316 274 80 151 75 151
XIV. Zobowiązania długoterminowe 99 061 44 961 23 037 10 683
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 98 322 140 235 23 098 33 322
XVI. Kapitał własny 146 268 131 078 34 016 31 146
XVII. Kapitał podstawowy 3 915 3 915 910 930
XVIII. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 141 506 126 232 32 908 29 995
XIX. Liczba akcji 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
XX. Zysk/strata netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej 1,04 0,75 0,24 0,18
XXI. Zysk/strata netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (0,03) (0,04) (0,01) (0,01)
XXII. Zysk/strata netto na jedną akcję 1,01 0,71 0,23 0,17
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 9,04 8,06 2,10 1,92


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR
według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,3000 na dzień 13 grudnia 2018
roku i po kursie 4,2085 na dzień 31 marca 2018 roku.Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale
własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały
na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z
ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie
4,2964 za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 roku oraz po
kursie 4,2299 za okres od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_IIIQ_2018_2019.pdfRaport_IIIQ_2018_2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-22 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2019-02-22 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.