REKLAMA

MENNICA: wyniki finansowe

2021-10-28 00:04
publikacja
2021-10-28 00:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKMPSA_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 941 666 611 934 206 574 137 761
II. Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 113 751 63 161 24 954 14 219
III. Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 74 295 32 110 16 298 7 229
IV. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 75 355 29 662 16 531 6 678
V. Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 103 241 12 944 22 648 2 914
VI. Skonsolidowany zysk netto 84 090 9 680 18 447 2 179
VII. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 81 937 11 148 17 974 2 510
VIII. Całkowite dochody ogółem 84 090 9 680 18 447 2 179
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 81 937 11 148 17 974 2 510
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 252 -19 188 8 391 -4 320
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 143 -18 440 1 567 -4 151
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 816 -25 860 -7 857 -5 822
XIII. Przepływy pieniężne netto razem 9 579 -63 487 2 101 -14 292
XIV. Aktywa trwałe razem 355 958 361 289 76 833 78 289
XV. Aktywa obrotowe razem 500 931 520 998 108 125 112 897
XVI. Suma aktywów 856 889 882 287 184 956 191 186
XVII. Zobowiązania długoterminowe razem 14 684 13 840 3 169 2 999
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 206 436 280 972 44 559 60 885
XIX. Kapitał własny 635 769 587 475 137 229 127 302
XX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 582 772 536 631 125 790 116 285
XXI. Kapitał zakładowy 51 138 51 138 11 038 11 081
XXII. Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia) 51 124 050 51 138 096 51 124 050 51 138 096
XXIII. Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 51 087 191 51 129 942 51 087 191 51 129 942
XXIV. Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,65 0,19 0,36 0,04
XXV. Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 1,60 0,22 0,35 0,05
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 12,43 11,49 2,68 2,49


Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporządzonego na dzień 30 września 2021 roku. Wybrane dane
finansowe za okres porównawczy 2020 roku dla pozycji bilansowych są
zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2021.pdfGKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2021.pdf GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-28 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2021-10-28 Artur Jastrząb Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2021-10-28 Katarzyna Budnicka Członek Zarządu, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki