REKLAMA

LIBET S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 21:16
publikacja
2020-09-30 21:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ECDDP_Audyt_raport_z_przegladu_Grupa_Libet_S.A_30.06.2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ECDDP_Audyt_raport_z_przegladu_Libet_30.06.2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_Libet_30062020sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_30.06.2020_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LSA30062020XML.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LSA30062020XML.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114 997 82 938 26 051 19 315
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 799 21 424 1 993 4 989
III. Zysk (strata) brutto 5 555 16 933 1 258 3 944
IV. Zysk (strata) netto 4 097 17 862 928 4 160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 762 -7 2 438 -2
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 102 33 048 -929 7 696
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 606 -32 874 -1 270 -7 656
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 054 167 239 39
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,08 0,36 0,02 0,08
XI. Aktywa razem 343 288 327 891 76 867 76 997
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 839 185 538 44 075 43 569
XIII. Zobowiązania długoterminowe 38 682 41 193 8 662 9 673
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 158 156 144 345 35 413 33 896
XV. Kapitał własny 146 449 142 351 32 792 33 428
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 112 117
Pozycje od I do X stanowią wybrane dane finansoweskonsolidowane
dotyczące sytuacji finansowej za okres od 1styczniado 30
czerwca 2020 roku _kolumna 1 i 3_ oraz za okres od 1 stycznia2019
do 30 czerwca 2019 _kolumna 2 i 4_. Pozycje od XI do XVI stanowiąwybrane
skonsolidowane dane finansowe dotyczące sprawozdania sytuacjifinansowej
na dzień 30 czerwca 2020 roku _kolumna 1 i 3_ oraz na dzień31
grudnia 2019 roku _kolumna 2 i 4_
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ECDDP Audyt_raport z przeglądu_Grupa Libet S.A_30.06.2020_podpisane.pdfECDDP Audyt_raport z przeglądu_Grupa Libet S.A_30.06.2020_podpisane.pdf Raport z przeglądu SSF 30.06.2020
ECDDP Audyt_raport z przeglądu_Libet 30.06.2020_podpisane.pdfECDDP Audyt_raport z przeglądu_Libet 30.06.2020_podpisane.pdf Raport z przeglądu JSF 30.06.2020
SSF GK Libet 30062020sig.pdfSSF GK Libet 30062020sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone GK Libet zawierające śródroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe Libet S,A
Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej 30.06.2020 sig.pdfSprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej 30.06.2020 sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Libet
LSA30062020XML.xml.XAdESLSA30062020XML.xml.XAdES
LSA30062020XML.xmlLSA30062020XML.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki