LIBET S.A.: wyniki finansowe

2020-07-29 20:27
publikacja
2020-07-29 20:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_Libet_31032020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 560 19 149 9 145 4 450
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 988 14 004 691 3 254
III. Zysk (strata) brutto 1 320 12 107 305 2 813
IV. Zysk (strata) netto 1 789 13 637 413 3 169
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 703 -7 554 1 781 -1 755
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 066 35 634 -246 8 281
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 473 -28 184 -1 265 -6 549
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 164 -104 269 -24
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,27 0,01 0,06
XI. Aktywa razem 332 964 327 891 73 142 76 997
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 188 822 185 538 41 478 43 569
XIII. Zobowiązania długoterminowe 40 396 41 193 8 874 9 673
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 148 426 144 345 32 605 33 896
XV. Kapitał własny 144 140 142 351 31 663 33 428
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 110 117


Pozycje od I do X stanowią wybrane danefinansowe
skonsolidowane dotyczące sytuacji finansowej za okres od 1stycznia
do 31 marca 2020 roku _kolumna 1 i 3_ oraz za okres od 1stycznia
2019 do 31 marca 2019 _kolumna 2 i 4_. Pozycje od XI do XVIstanowią
wybrane skonsolidowane dane finansowe dotyczące sprawozdania zsytuacji
finansowej na dzień 31 marca 2020 roku _kolumna 1 i 3_ oraz nadzień
31 grudnia 2019 roku _kolumna 2 i 4_


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK Libet 31032020-sig-sig.pdfSSF GK Libet 31032020-sig-sig.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku zawierające Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Spółki Dominującej Libet S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-07-29 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki