REKLAMA

LIBET S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 08:56
publikacja
2019-11-29 08:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Libet_sprawozdanie_finansowe_30.09.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
xmlLSA092019.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
xmlLSA092019.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 146 697 138 232 34 098 32 532
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 053 4 192 6 056 987
III. Zysk (strata) brutto 19 429 -2 337 4 516 -550
IV. Zysk (strata) netto 19 766 -2 201 4 594 -518
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 690 9 404 160 2 213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 217 -2 196 7 489 -517
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 660 -7 654 -7 591 -1 801
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 248 -445 58 -105
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,40 -0,04 0,09 -0,01
XI. Aktywa razem 344 459 297 823 78 759 69 261
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 200 119 173 600 45 756 40 372
XIII. Zobowiązania długoterminowe 48 697 16 711 11 134 3 886
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 151 422 156 889 34 622 36 486
XV. Kapitał własny 144 339 124 222 33 002 28 889
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 114 116


pozycja od I do X wskazuje: _a_ kolumna 1 i 3 stan za okres od
01.01.2019 do 30.09.2019, _b_ kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2018 do
30.09.2018, pozycja od XI do XVI wskazuje: _a_kolumna 1 i 3 stan nadzień
30.09.2019, _b_ kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Libet_sprawozdanie finansowe 30.09.2019-sig-sig.pdfLibet_sprawozdanie finansowe 30.09.2019-sig-sig.pdf
xmlLSA092019.xml.XAdESxmlLSA092019.xml.XAdES
xmlLSA092019.xmlxmlLSA092019.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-11-29 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki