REKLAMA

LENTEX: wyniki finansowe

2020-11-20 07:57
publikacja
2020-11-20 07:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_GK_Lentex_Q_III_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 281 403 244 834 63 351 56 824
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 53 850 35 600 12 123 8 263
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży* 85 900 65 878 19 338 15 290
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 41 004 22 407 9 231 5 201
V. Zysk (strata) brutto* 42 939 22 944 9 667 5 325
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej* 33 762 18 595 7 601 4 316
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej* 574 8 435 129 1 958
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 34 336 27 030 7 730 6 273
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 30 204 21 485 6 800 4 987
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 796 47 460 10 760 11 015
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 713) 7 583 (5 113) 1 760
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (60 469) (39 510) (13 613) (9 170)
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem (35 386) 15 533 (7 966) 3 605
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 43 972 523 47 820 342 43 972 523 47 820 342
XV. Zysk na jedną akcję** 0,69 0,45 0,15 0,10
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 43 972 523 47 820 342 43 972 523 47 820 342
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,69 0,45 0,15 0,10
XVIII. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIX. Aktywa razem 483 929 500 183 106 903 117 455
XX. Zobowiązania 133 170 134 709 29 418 31 633
XXI. Zobowiązania długoterminowe 51 814 58 896 11 446 13 830
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 356 75 813 17 972 17 803
XXIII. Kapitał własny 350 759 365 474 77 485 85 822
XXIV. Kapitał podstawowy 19 030 20 032 4 204 4 704
XXV. Liczba akcji 43 972 523 43 972 523 43 972 523 43 972 523
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję** 7,98 7,73 1,76 1,82


* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność
kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały
opisane w nocie 1.27 niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.** Dane zaprezentowane zostały w
złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1.
Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla danych na dzień 30.09.2020:
Tabela kursów nr 191/A/NBP/2020 z dnia 30.09.2020r. 1 EUR = 4,5268-
dla danych na dzień 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia
31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał
własny w tys. zł (stan na 30.09.2020r.) / średnioważona liczba akcji w
tys. szt. 350.759 / 43.972,523 = 7,98 złb) wartość księgowa na
1 akcję w EUR =Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.09.2020r.) /
średnioważona liczba akcji w tys. szt. 77.485 / 43.972,523= 1,76 EUR2.
Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za 9 miesięcy 2020
roku (9 miesięcy 2019 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesięcy
2020 roku - 4,4420 (9 miesięcy 2019 roku - 4,3086).3. Zysk na
jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs średni EUR za
ostatnie 9 miesięcy = 0,69 zł/akcję : 4,4420 =0,15 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport GK Lentex Q III 2020.pdfRaport GK Lentex Q III 2020.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-20 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2020-11-20 Barbara Trenda Członek Zarządu
2020-11-20 Adrian Grabowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki