Kiedy nie zapłacisz podatku od spadku?

Przyjęcie spadku, oprócz nabycia majątku, powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jednak nie w każdym przypadku fiskus wymaga uiszczenia daniny. Zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od spadku są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego.

podatek od spadku, kto nie zapłaci podatku od spadku, najbliższa rodzina nie płaci podatku od spadku
Źródło: Thinkstock

Przyjęcie spadku - wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza - pociąga za sobą obowiązek podatkowy. Otrzymany spadek stanowi bowiem nieodpłatny przyrost majątku, który podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Na preferencje w zakresie uiszczania tej daniny na rzecz fiskusa mogą liczyć nabywający majątek członkowie najbliższej rodziny. Zasadą jest, że takie osoby zwolnione są z podatku. Muszą jednak spełnić określone warunki.

Kto należy do najbliższego kręgu rodziny?


Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn do grona najbliższych członków rodziny zwolnionych z zapłaty podatku należą: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nie płacą oni podatku od spadku niezależnie od wartości spadku, który dziedziczą.

Co musi zrobić najbliższy spadkobierca, żeby nie zapłacić podatku od spadku?


Aby uniknąć płacenia podatku od spadku, spadkobiercy z najbliższego kręgu rodziny zmarłego muszą w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (termin 6 miesięcy jest liczony od dnia otwarcia spadku lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem) złożyć u właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”. Formularz precyzuje szczegóły dotyczące spadku bądź darowizny, takie jak stopień pokrewieństwa między spadkodawcą, udział procentowy nabytego majątku oraz jego wartość rynkową. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko tych spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby w ostatnich 5 latach, których łączna wartość przekroczyła 9.637 zł.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
podatek od spadkuZgodnie z art. 5 i 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych i w zależności od zaistniałego zdarzenia powstaje w innym momencie:
 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku,
 • przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;
 • przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części;
 • przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu, zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych (jeżeli spadkodawca utworzył zapis na wypadek śmierci) – z chwilą śmierci wkładcy;
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (jeżeli spadkodawca utworzył zapis na wypadek śmierci) – z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego.


Brak zgłoszenia nabycia spadku przez najbliższych członków rodziny zmarłego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania schedy skutkuje powstaniem po ich stronie obowiązku zapłacenia podatku od spadku. Od obowiązku zapłacenia podatku od spadku nie są natomiast zwolnieni członkowie dalszej rodziny i pozostali spadkobiercy.

Ile wynosi podatek od spadku?


Ustalenie podstawy i wysokości podatku od spadku wiąże się z przynależnością spadkobiercy do określonej grupy podatników oraz z tzw. minimum wolnym od opodatkowania (kwoty wolnej od podatku, wartości czystej spadku, która nie podlega opodatkowaniu).

Nabywców spadku przyporządkowuje się do trzech grup podatkowych, przy czym kryterium przyporządkowania stanowi osobisty stosunek nabywcy do osoby, po której został nabyty spadek. Do grupy I zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (dziadków), pasierbów, zięciów, synowe, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; do grupy II: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; a do grupy III innych nabywców (osoby niespokrewnione oraz członkowie dalszej rodziny, nienależący do II grupy podatkowej).

Opodatkowaniu podlega czysta wartość spadku uzależniona od przynależności płatnika do danej grupy podatkowej i jednocześnie przekraczająca kwotę:

 • 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Kwoty wolne od podatku (kwoty minimów podatkowych) podlegają kumulacji przedmiotowej w okresie 5 lat. W praktyce oznacza to, że płatnik nie zapłaci podatku, jeżeli nabył spadek od jednej osoby w okresie 5 lat i jego łączna kwota nie przekracza minimów podatkowych.

Ostatecznie podatek od spadku oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skal ujętych w tabeli.

Stawki podatki od spadku
Kwoty nadwyżki w zł
Podatek wynosi
Ponad
Do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10.278 zł
3%
10.278 zł
20.556 zł
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10.278 zł
7%
10.278 zł
20.556 zł
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10.278 zł
12%
10.278 zł
20.556 zł
1.233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 zł

2.877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20.556 zł
Źródło: Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, z późn. zm.

Przykładowo, jeżeli syn (I grupa podatkowa) otrzyma spadek w wysokości 20 tys. zł, to zapłaci 313 zł podatku. Z kolei siostrzeniec (II grupa podatkowa) od spadku w tej samej wysokości zapłaci 940 zł, a osoba obca z III grupy podatkowej 2005 zł.

Przykłady – obliczanie podatku od spadku
Grupa podatkowa
I
II
III
Nabyta wartość czysta spadku
50.000 zł
20.000 zł
10.000 zł
Kwota wolna od podatku w danej grupie podatkowej
9.637 zł
7.276 zł
4.902 zł
Obliczenie podatku
50.000 – 9.637 = 40.363
40.363 – 20.556 = 19.807
19.807 x 7% = 1.386,49
20.000 – 7.276 = 12.724
12.724 – 10.278 = 2.446
2.446 x 9% = 220,14
10.000 – 4.902 = 5.098
5.098 x 12% = 611,76
Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych
822,20 zł + 1386,49 zł = 2209 zł
719,50 + 220,14 =
940 zł
612 zł
Źródło: obliczenia własne.

Na zapłatę podatku od spadków i darowizn podatnik ma 14 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu skarbowego ustalającej jego wysokość (chyba że wcześniej pobrał go notariusz). Jeżeli podatek nie zostanie zapłacony, to od końca roku, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, będzie liczony termin jego przedawnienia oraz naliczane będą odsetki za zwłokę. Dla przedawnienia istotna jest data uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub data sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, a nie data śmierci spadkodawcy. Wszelkie zwlekanie z rozliczeniem się z fiskusem odpowiednio wydłuża moment przedawnienia podatku, a w szczególnych wypadkach może narazić podatnika na przymusowe ściągnięcie daniny przez urząd.

»Dwa razy zapłacisz podatek od spadku z zagranicy


Co podlega, a co nie podlega podatkowi od spadków i darowizn?


Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium tytułem: dziedziczenia, zapisu, zapisu dalszego, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego oraz zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu. Ponadto podatkowi od spadków i darowizn podlega także nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn będzie podlegać również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeśli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub w Rzeczypospolitej Polskiej miał miejsce stałego pobytu.

»Komu należą się oszczędności zmarłego?


Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega:
 • nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
 • nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;
 • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;
 • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;
 • nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych w zakładzie ubezpieczeń na subkoncie, na którym są informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę.
Wyżej wymienione zdarzenia nie są przykładem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, a jedynie wyłączenia ich z zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podlegają one bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zuzanna Brud, Bankier.pl

Zuzanna Brud

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
6 13 ~Spadek

Otrzymalam ziemie po zmarlym tacie. Czy mam od tego zaplacic podatek? Zmarl w 2016 r. Jesli tak to w jakim procencie?

! Odpowiedz
4 6 ~ala

cco trzeba zapłącić w przypadku nabycia w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; jaki podatek dochododwy od osób fizycznych ??/ mam kwotę 20 tys ?


! Odpowiedz
22 49 ~SYN-Gospodarstwo-rol

Mama zmarla w 1995 r., tata w 2004. Razem z rodzenstwem chcemy zlozyc wniosek o sprawe spadkowa. Czy bedziemy musieli zaplacic podatek od spadku czy takowy ulega moze przedawnieniu ?

! Odpowiedz
7 27 ~SPADKOBIORCA

Artykuł kiepski. Dlaczego nie pisze, że spadkobiercy I grupy płacą podatek wtedy, gdy spadkodawca zmarł przed 1 styczniem 2007 r.
Zwolnienia podatkowe obowiązują dla spadkobiorców, których spadkodawcy zmarli po 1 styczniu 2007 r.
To jest właśnie równość prawna obywateli wg Konstytucji. Skandal.

! Odpowiedz
2 12 ~Dodatkowo

Kiedy dochodzi do powstania obowiązku podatkowego, należy pamiętać, iż podatnicy obowiązani są złożyć właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to jednak przypadków, kiedy podatek pobierany jest przez płatnika.

! Odpowiedz
7 17 ~Janek

Mam otrzymać dom i ok. hektar ziemi-ogrodu od niespokrewnionej ze mną osoby. Ma 80 lat. Osoba ta nie miała dzieci, jej brat jest w domu opieki i też nie miał dzieci. Dalszych krewnych można policzyć na palcach jednej ręki, w większości przebywają za granicą.
Jak wysokie opłaty musiałbym ponieść, gdybym przyjął taki niemały majątek? W jakiej formie najlepiej go ewentualnie przyjąć - darowizna za życia, testament? Czy robi się wycenę?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~zenek

1- Jeżeli nie masz finansów na podatek oraz nie zamierzasz majątku kiedykolwiek sprzedać to TYLKO się zamelduj i NIKT Ciebie z tego majątku NIE wyrzuci. Do tego niech 80-cio latek napisze oświadczenie iż z braku zapłaty za opiekę zapisuje Tobie i Twoim dzieciom DOŻYWOTNIE korzystanie z WSZYSTKIEGO na tej działce. NIESTETY Twoje wnuki będą MUSIELI się wyprowadzić a majątek zabierze Urząd Miasta ( lub Gminy ) , i go sprzeda.
2- Osobiście się bym zapożyczył w Banku, zapłacił podatek oraz część domu bym wynajmował aby spłacać pożyczkę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~huzar odpowiada ~zenek

A nie lepiej spisać umowę o dożywocie? Janek - jeśli opiekujesz się tą osobą to spisujecie u notariusza taką umowę i dzięki temu ty do końca życia 80-latka/ki opiekujesz się nim i w razie konieczności zapewniasz wikt i opierunek. A po śmierci stajesz się prawnym właścicielem majątku. Co ważne - majątek przekazany w ten sposób jest wykluczony z postępowania spadkowego, a podatek jaki trzeba zapłacić wynosi jeśli dobrze pamiętam około 2% wartości. To chyba najkorzystniejsza forma przekazywania nieruchomości, jeśli się nie jest najbliższą rodziną.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
38 26 ~Agnieszka

Witam.Jestem w 3 grupie podatkowej od spadków.Ciocia zapisał mi dom w testamencie.jestem tam zameldowana od 2008 roku a ciocia zmarła w 2014 roku.Czy jest taka mozliwośc nie płacenia podatku skoro jestem tam zameldowana??? Bardzo proszę o szybką odpowiedż bo nie wiem czy zabierać się teraz za tą sprawę czy może najpierw uzbierać pieniądze na podatek.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
23 19 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl