REKLAMA

KRUSZWICA: wyniki finansowe

2021-04-21 17:11
publikacja
2021-04-21 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Deloitte_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Jednostkowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_-_jednostkowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_2020_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_-_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._Komitetu_Audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 2 956 590 2 891 807 660 809 672 232
II. Zysk / (strata) operacyjny 78 493 136 744 17 543 31 788
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 76 035 134 294 16 994 31 218
IV. Zysk / (strata) netto 60 336 106 928 13 485 24 857
V. Ilość akcji (w szt.) 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
VI. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,62 4,65 0,59 1,08
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (66 787) 6 627 (14 927) 1 541
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 988) (34 498) (8 043) (8 019)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 768 (53 189) 7 324 (12 364)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (70 007) (81 060) (15 647) (18 843)
XI. na 31-12-2020 na 31-12-2019 na 31-12-2020 na 31-12-2019
XII. Aktywa trwałe 372 251 363 737 80 665 85 414
XIII. Aktywa obrotowe 797 665 688 517 172 849 161 681
XIV. Aktywa razem 1 169 916 1 052 254 253 514 247 095
XV. Zobowiązania długoterminowe 18 071 18 384 3 916 4 317
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 389 601 278 343 84 424 65 362
XVII. Kapitał własny 762 244 755 527 165 174 177 416
XVIII. Kapitał podstawowy 185 076 185 076 40 105 43 460
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Deloitte z badania.pdfSprawozdanie Deloitte z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok
List Prezesa Jednostkowe 2020.pdfList Prezesa Jednostkowe 2020.pdf List Prezesa Zarządu ZT "Kruszwica" S.A.
oświadczenie zarządu - jednostkowe 2020.pdfoświadczenie zarządu - jednostkowe 2020.pdf Oświadczenie Zarządu ZT "Kruszwivca" S.A.
sprawozdanie finansowe 2020 jednostkowe.pdfsprawozdanie finansowe 2020 jednostkowe.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZT "Kruszwica" S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu 2020.pdfSprawozdanie Zarządu 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w 2020 roku
Ocena RN - SF 2020.pdfOcena RN - SF 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z wyników oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZT "Kruszwica" S.A. za 2020 rok
Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu 2020.pdfOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce w 2020 roku

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu
2021-04-21 Wojciech Bauman Członek Zarządu
2021-04-21 Oleh Chernilevskyy Członek Zarządu
2021-04-21 Magdalena Kudyba-Podgórska Członek Zarządu
2021-04-21 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
2021-04-21 Tomasz Wika Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Sławomir Werbiński Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki