REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

2021-10-01 05:49
publikacja
2021-10-01 05:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Krakchemia_2021.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIE_ZARZADU.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KRAKCHEMIA_SA_za_I_pol_2021_rok.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2021-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 290 59 403 13 479 13 375
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 471 -3 344 543 -753
III. Zysk (strata) brutto 2 413 -3 727 531 -839
IV. Zysk (strata) netto 1 934 -3 065 425 -690
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 435 5 454 535 1 228
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -272 228 -60 51
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -251 -4 036 -55 -909
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 912 1 646 420 370
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 971 45 642 9 948 9 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 195 15 552 2 698 3 370
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 471 579 104 125
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 497 13 913 2 322 3 015
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 776 30 090 7 250 6 520
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 991 1 950
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 -0,34 0,05 -0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,64 3,34 0,81 0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Pozycje od IX do XV oraz XVII zostały porównane do danych
na 31.12.2020, natomiast pozostałe do danych za półrocze 2020.Pozycje
od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych)
obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych
przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6
miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5472 PLN, a za  6 miesięcy 2020 roku
wyniósł:1 EUR=4,4412 PLN.Pozycje
od IX do XIV (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na 30.06.2021 roku, który wynosił: 1 EUR=4,5208 PLN, na
31.12.2020 który wynosił: 1 EUR=4,6148 PLN oraz na 30.06.2020 roku który
wynosił: 1 EUR=4,4660 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Krakchemia_2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Krakchemia_2021.pdf Opinia biegłego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2021-09-30 Łukasz Adach Zastępca Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I pół 2021 rok.pdfSprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I pół 2021 rok.pdf Sprawozdanie z działalności

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 461 15 949 17 614
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 1 011 1 118 1 778
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 6 201 6 410 6 436
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 7 154 4 794 5 787
3.1. Nieruchomości 14 1 902 1 902 1 958
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 5 252 2 893 3 829
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 5 252 2 893 3 829
Inne inwestycje długoterminowe
- udziały lub akcje 17.1 3 821 2 893 2 377
- inne papiery wartościowe 17.2 1 431 1 452
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 095 3 627 3 613
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 2 980 3 511 3 496
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17.3 115 116 117
II. Aktywa obrotowe 27 510 29 693 34 577
1. Zapasy 16.1 5 907 6 016 8 967
2. Należności krótkoterminowe 17 119 18 144 20 972
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 17.3 17 119 18 144 20 972
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 264 5 362 4 372
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 264 5 362 4 372
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.5 1 561 1 212 1 368
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17.3 220 171 266
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 44 971 45 642 52 191
PASYWA
I. Kapitał własny 32 776 30 090 32 388
1. Kapitał zakładowy 18.1 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy 18.3 20 389 26 170 26 170
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 18.4 4 381 3 629 3 211
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 18.4 294 294 294
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18.4 -3 222 -3 222 -3 222
6. Zysk (strata) netto 18.4 1 934 -5 781 -3 065
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 195 15 552 19 802
1. Rezerwy na zobowiązania 1 207 1 030 1 397
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 709 585 931
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 20 499 445 467
a) długoterminowa 499 445 467
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 471 579 546
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 471 579 546
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 503 13 913 17 855
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 10 494 13 897 17 822
3.2. Fundusze specjalne 9 16 33
4. Rozliczenia międzyokresowe 19.2 14 30 4
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 30 4
długoterminowe
a) krótkoterminowe 14 30 4
P a s y w a r a z e m 44 971 45 642 52 191
Wartość księgowa 32 776 30 090 32 388
Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,64 3,34 3,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)


W wyniku
reklasyfikacji składnika długoterminowe aktywa finansowe w pozycji inne
papiery wartościowe przekształceniu uległy dane na dzień 31.12.2020 r.
oraz 30.06.2020. Składnik ten prezentowany jest w podziale na
krótkoterminowe aktywa finansowe oraz długoterminowe aktywa finansowe.


Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 61 290 59 403
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 61 290 59 403
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 52 693 54 579
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 693 54 579
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 597 4 824
IV. Koszty sprzedaży 4 3 729 4 735
V. Koszty ogólnego zarządu 4 3 082 3 765
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 787 -3 676
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 1 851 2 682
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 188
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 1 848 2 494
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 1 166 2 349
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 546 1 389
2. Inne koszty operacyjne 620 960
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 471 -3 344
X. Przychody finansowe 6 130 242
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 80 126
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 50 117
XI. Koszty finansowe 6 189 626
1. Odsetki w tym: 106 209
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 82 417
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 2 413 -3 727
XIII. Podatek dochodowy -478 663
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 934 -3 065
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 934 -3 065
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 -0,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 090 40 082 40 082
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -3 222 -3 222
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 090 36 860 36 861
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 170 26 170 26 170
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) -5 781
- pokrycia straty -5 781
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 389 26 170 26 170
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 629 4 618 4 619
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 752 -989 -1 408
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 381 3 629 3 211
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 13 303 13 303
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -13 009 -13 009
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 003 -13 009 -13 009
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -3 222 -3 222
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -9 003 -16 231 -16 231
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 781 13 009 13 009
zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 222 -3 222 -3 222
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 222 -3 222 -3 222
6. Wynik netto 1 934 -5 781 -3 065
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 776 30 090 32 388
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 934 -3 065
II. Korekty razem 500 8 518
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 626 619
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 67 233
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 24 -177
4. Zmiana stanu rezerw 54 40
5. Zmiana stanu zapasów 109 4 750
6. Zmiana stanu należności 977 7 405
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 835 -3 689
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty 478 -663
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 435 5 454
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 90 400
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55 296
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -27 -11
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 62 114
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -362 -172
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -362 -172
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -272 228
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki -251 -4 036
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -137 -3 819
2. Odsetki -98 -195
3. Inne wydatki finansowe -16 -22
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -251 -4 036
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 912 1 646
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu -5 292 -8 175
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -3 380 -6 529
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2021-sig.pdfSprawozdanie_finansowe_za_rok_2021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe IQ'21
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki