REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-27 17:18
publikacja
2021-05-27 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_dla_emitentow_I_kwartal_2021-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
Informacja_dodatkowa_I_kwartal_2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 985 109 935 7 433 24 571
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 109 -6 405 680 -1 432
III. Zysk (strata) brutto 3 045 -6 902 666 -1 543
IV. Zysk (strata) netto 2 460 -5 781 538 -1 292
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 976 3 196 1 307 714
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -350 228 -77 51
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -81 -541 -18 -121
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 545 2 883 1 213 644
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 737 45 642 10 029 9 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 308 15 552 3 070 3 370
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 561 579 120 125
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 713 13 913 2 728 3 015
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 428 30 090 6 958 6 520
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 9 000 1 931 1 950
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,27 -0,64 0,06 -0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,60 3,34 0,77 0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Pozycje od 1 do 9 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów
pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 3 miesiące 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5721 PLN oraz analogiczne
obliczenia na 31.12.2020, gdzie kurs wyniósł: 1 EUR=4,4742 PLNPozycje
od 10 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na na 31.03.2021 roku który wynosił: 1 EUR=4,6603 PLN
oraz na 31.12.2020 który wynosił: 1 EUR=4,6148 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2021-05-27 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 19 389 20 099 20 099 20 041
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 066 1 117 1 117 1 833
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 479 6 410 6 410 6 588
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 8 817 8 944 8 944 8 389
3.1. Nieruchomości 1 902 1 902 1 902 1 958
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 6 915 7 042 7 042 6 431
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach 6 915 7 042 7 042 6 431
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 028 3 627 3 627 3 231
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 912 3 511 3 511 3 113
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 116 116 116 118
II. Aktywa obrotowe 27 347 25 543 25 543 37 485
1. Zapasy 6 285 6 016 6 016 9 309
2. Należności krótkoterminowe 15 189 18 144 18 144 26 345
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 508 1 212 1 212 1 427
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 508 1 212 1 212 1 427
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 508 1 212 1 212 1 427
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 365 171 171 405
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 46 737 45 642 45 642 57 527
PASYWA
I. Kapitał własny 32 428 30 090 30 090 33 904
1. Kapitał zakładowy 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy 26 170 26 170 26 170 26 170
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 507 3 629 3 629 2 826
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 294 294 294 13 303
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 003 -3 222 -3 222 -16 231
6. Zysk (strata) netto 2 460 -5 781 -5 781 -1 164
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 308 15 552 15 552 23 623
1. Rezerwy na zobowiązania 1 030 1 030 1 030 1 340
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 542 585 585 877
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 487 445 445 464
a) długoterminowa 487 445 445 464
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 561 579 579 570
2.1. Wobec jednostek powiązanych 561 579 579 570
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 713 13 913 13 913 21 700
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 12 712 13 897 13 897 21 668
3.2. Fundusze specjalne 1 16 16 32
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 30 30 13
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 30 30 13
długoterminowe
a) krótkoterminowe 4 30 30 13
P a s y w a r a z e m 46 737 45 642 45 642 57 527
Wartość księgowa 32 428 30 090 30 090 33 904
Liczba akcji (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,60 3,34 3,34 3,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)


Wartość księgowa na 1
akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresieUwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 985 33 985 33 041 33 041
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 985 33 985 33 041 33 041
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 372 28 372 30 895 30 895
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 372 28 372 30 895 30 895
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 613 5 613 2 146 2 146
IV. Koszty sprzedaży 1 857 1 857 2 341 2 341
V. Koszty ogólnego zarządu 1 560 1 560 2 174 2 174
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 195 2 195 -2 369 -2 369
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 550 1 550 1 715 1 715
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 2 171 171
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 1 548 1 548 1 544 1 544
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 636 636 815 815
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 223 223 582 582
2. Inne koszty operacyjne 413 413 233 233
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 109 3 109 -1 469 -1 469
X. Przychody finansowe 42 42 180 180
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 38 38 52 52
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 4 4 128 128
XI. Koszty finansowe 106 106 118 118
1. Odsetki w tym: 57 57 116 116
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 49 49 2 2
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 3 045 3 045 -1 407 -1 407
XIII. Podatek dochodowy -585 -585 243 243
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 2 460 2 460 -1 164 -1 164
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 460 000 2 460 000 -1 164 000 -1 164 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,27 -0,13 -0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 090 30 090 40 082 40 082
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -3 222 -3 222
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 090 30 090 36 860 36 860
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 9 000 9 000 9 000 9 000
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 000 9 000 9 000 9 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 170 26 170 26 170 26 170
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 170 26 170 26 170 26 170
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 629 3 629 4 618 4 618
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3 629 3 629 4 618 4 618
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -122 -122 -989 -1 792
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) -122 -122 -989 -1 792
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 507 3 507 3 629 2 826
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 294 294 13 303 13 303
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -13 009 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 294 294 294 13 303
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 781 -5 781 -13 009 -13 009
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 222 -3 222 -3 222 -3 222
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 003 -9 003 -16 231 -16 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 13 009 0
zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 003 -9 003 -3 222 -16 231
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 003 -9 003 -3 222 -16 231
6. Wynik netto 2 460 2 460 -5 781 -1 164
a) zysk netto 2 460 2 460
b) strata netto -5 781 -1 164
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 428 32 428 30 090 33 904
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 460 2 460 -1 164 -1 164
II. Korekty razem 3 516 3 516 1 584 1 584
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 319 319 333 333
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 34 34 172 172
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 14 14 -167 -167
4. Zmiana stanu rezerw 43 43 37 37
5. Zmiana stanu zapasów -269 -269 4 408 4 408
6. Zmiana stanu należności 2 761 2 761 1 817 1 817
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 29 29 -4 773 -4 773
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
8. Inne korekty 585 585 -243 -243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 976 5 976 420 420
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 6 6 273 273
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 22 277 277
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -16 -16 -4 -4
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -356 -356 -91 -91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -356 -356 -91 -91
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -350 -350 182 182
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -81 -81 -216 -216
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -24 -24 -100 -100
2. Odsetki -49 -49 -104 -104
3. Inne wydatki finansowe -8 -8 -12 -12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -81 -81 -216 -216
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 545 5 545 385 385
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu -5 292 -5 292 -8 175 -8 175
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 253 253 -7 790 -7 790
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdfSprawozdanie finansowe dla emitentów I kwartał 2021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe IQ'21
Informacja dodatkowa I kwartał 2021.pdfInformacja dodatkowa I kwartał 2021.pdf Informacja dodatkowa IQ'21
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki