REKLAMA
PIT 2023

KPPD: wyniki finansowe

2023-09-25 07:51
publikacja
2023-09-25 07:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
KPPD_30062023_Raport_2023-09-22_pl.xhtml  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
KPPD_30062023_Raport_2023-09-22_pl.xhtml.xades  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
KPPD_SA-P_2023_oswiadczenie_Zarzadu-rzetelnosc.xhtml  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
KPPD_SA-P_2023_oswiadczenie_Zarzadu-rzetelnosc.xhtml.XAdES  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
KPPD_SA-P_2023_sprawozdanie_Zarzadu.xhtml  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
KPPD_SA-P_2023_sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.XAdES  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
KPPD_SA-P_2023_info_dodat.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA )
KPPD_SA-P_2023_info_dodat.xhtml.XAdES  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 206 875 291 046 45 337 62 689
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 872 53 313 629 11 483
III. Zysk (strata) brutto 2 962 53 283 649 11 477
IV. Zysk (strata) netto 2 266 43 042 497 9 271
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 242 31 091 -491 6 697
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 176 -10 027 -2 668 -2 160
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 500 -7 757 1 205 -1 671
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 918 13 307 -1 954 2 866
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 248 203 238 007 55 772 50 749
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 910 59 491 16 608 12 685
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 427 3 141 321 670
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 326 37 148 12 432 7 921
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 174 293 178 516 39 164 38 064
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 145 1 086
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,40 26,53 0,31 5,71
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 107,43 110,03 24,14 23,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy wynoszącego 4,4503 zł/EUR dla 2023 r. i 4,6899 zł/EUR na
31.12.2022 r. (pkt: IX do XIV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca obrotowego i wynoszących: 4,5630 zł/EUR
dla 2023 r. oraz 4,6427 zł/EUR dla 2022 r.Rozwodnione
wartości w raportowanym okresie nie występują.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
KPPD_30062023_Raport_2023-09-22_pl.xhtmlKPPD_30062023_Raport_2023-09-22_pl.xhtml Raport firmy audytorskiej z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.
KPPD_30062023_Raport_2023-09-22_pl.xhtml.xadesKPPD_30062023_Raport_2023-09-22_pl.xhtml.xades Podpisy raportu firmy audytorskiej z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
KPPD SA-P 2023 oświadczenie Zarządu-rzetelność.xhtmlKPPD SA-P 2023 oświadczenie Zarządu-rzetelność.xhtml Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.
KPPD SA-P 2023 oświadczenie Zarządu-rzetelność.xhtml.XAdESKPPD SA-P 2023 oświadczenie Zarządu-rzetelność.xhtml.XAdES Podpisy oświadczenia zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2023-09-22 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2023-09-22 Danuta Kotowska Główna Księgowa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
KPPD_SA-P_2023_sprawozdanie_Zarzadu.xhtmlKPPD_SA-P_2023_sprawozdanie_Zarzadu.xhtml Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) za I półrocze 2023 r.
KPPD_SA-P_2023_sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.XAdESKPPD_SA-P_2023_sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.XAdES Podpisy sprawozdania zarządu (sprawozdania z diałalności emitenta) za I półrocze 2023 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 127 023 125 103 120 918
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 658 1 094 938
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 119 034 117 459 113 231
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 2 041 1 964 2 028
3.1. Nieruchomości 2 041 1 964 2 028
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 290 4 586 4 721
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 290 4 586 4 721
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 121 180 112 904 125 658
1. Zapasy 64 766 64 620 50 050
2. Należności krótkoterminowe 43 411 26 334 44 586
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 43 411 26 334 44 586
3. Inwestycje krótkoterminowe 12 407 21 341 30 493
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 407 21 341 30 493
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 399 415 79
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 008 20 926 30 414
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 596 609 529
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 248 203 238 007 246 576
PASYWA
I. Kapitał własny 174 293 178 516 168 872
1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy 166 933 120 736 120 736
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 2 266 52 686 43 042
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 910 59 491 77 704
1. Rezerwy na zobowiązania 17 116 18 995 21 028
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 119 1 203 1 135
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 581 7 956 8 666
a) długoterminowa 6 638 6 013 6 530
b) krótkoterminowa 1 943 1 943 2 136
1.3. Pozostałe rezerwy 7 416 9 836 11 227
długoterminowe
a) krótkoterminowe 7 416 9 836 11 227
2. Zobowiązania długoterminowe 1 427 3 141 9 496
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 427 3 141 9 496
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 55 326 37 148 46 766
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 54 303 36 354 45 802
3.2. Fundusze specjalne 1 023 794 964
4. Rozliczenia międzyokresowe 41 207 414
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 41 207 414
a) długoterminowe 14 19 25
b) krótkoterminowe 27 188 389
P a s y w a r a z e m 248 203 238 007 246 576
Wartość księgowa 174 293 178 516 168 872
Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 107,43 110,03 104,09
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 1 278 1 278 1 278
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 278 1 278 1 278
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 1 278 1 278 1 278
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 278 1 278 1 278

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 206 875 291 046
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 204 813 286 341
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 062 4 705
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 171 269 198 866
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 169 422 195 257
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 847 3 609
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 606 92 180
IV. Koszty sprzedaży 10 792 12 093
V. Koszty ogólnego zarządu 19 739 27 842
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 075 52 245
VII. Pozostałe przychody operacyjne 674 1 774
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 153 1 059
2. Dotacje 5
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 390 463
4. Inne przychody operacyjne 131 247
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 877 706
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 665 304
2. Inne koszty operacyjne 212 402
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 872 53 313
X. Przychody finansowe 429 357
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 162 126
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 42
3. Inne 267 189
XI. Koszty finansowe 339 387
1. Odsetki w tym: 315 372
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 15 5
3. Inne 9 10
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 2 962 53 283
XIII. Podatek dochodowy 696 10 241
a) część bieżąca 485 11 372
b) część odroczona 211 -1 131
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 2 266 43 042
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 910 66 639
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,34 41,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Sposób obliczania zysku
zanualizowanego:1.
dla 2023 r. = zysk za 2022 r. minus zysk za I półrocze 2022 r. plus
zysk za I półrocze 2023 r.:52
686 - 43 042 + 2 266 = 11 9102.
dla 2022 r. =
zysk za 2021 r. minus zysk za I półrocze 2021 r. plus zysk za I półrocze
2022 r.:34 978 - 11 381 + 43 042
= 66 639

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 178 516 129 076 129 076
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 178 516 129 076 129 076
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 094 5 094 5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 120 736 89 004 89 004
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 46 197 31 732 31 732
a) zwiększenia (z tytułu) 46 167 31 732 31 732
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 46 197 31 732 31 732
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 166 933 120 736 120 736
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 52 686 34 978 34 978
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 52 686 34 978 34 978
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 686 34 978 34 978
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 52 686 34 978 34 978
- na wypłatę dywidendy 6 489 3 246 3 246
- przeksięgowania na kapitał zapasowy 46 197 31 732 31 732
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
4. Wynik netto 2 266 52 686 43 042
a) zysk netto 2 266 52 686 43 042
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 174 293 178 516 168 872
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 174 293 172 026 168 872

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2023 półrocze / 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 266 43 042
II. Korekty razem -4 508 -11 951
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 9 361 8 583
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -511 51
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6 206 -2 929
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -163 -984
5. Zmiana stanu rezerw -1 879 5 578
6. Zmiana stanu zapasów -146 -15 024
7. Zmiana stanu należności -17 078 -14 519
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 956 8 364
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 143 -1 034
10. Inne korekty 15 -37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 242 31 091
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 311 5 069
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 311 1 069
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 000
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 4 000
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 4 000
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 12 487 15 096
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 487 15 096
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 176 -10 027
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 8 366 160
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 7 936
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 430 160
II. Wydatki 2 866 7 917
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 534 6 446
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 102 1 177
3. Odsetki 230 272
4. Inne wydatki finansowe 22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 500 -7 757
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -8 918 13 307
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8 918 13 307
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 926 17 107
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 008 30 414
- o ograniczonej możliwości dysponowania 6 872 6 640


Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe:-
zrealizowane różnice kursowe od transakcji forward 430 tys.zł


Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
KPPD_SA-P_2023_info_dodat.xhtmlKPPD_SA-P_2023_info_dodat.xhtml Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.
KPPD_SA-P_2023_info_dodat.xhtml.XAdESKPPD_SA-P_2023_info_dodat.xhtml.XAdES Podpisy informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki