KPPD: wyniki finansowe

2019-11-15 07:27
publikacja
2019-11-15 07:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
KPPD_SA-Q_III_2019_pozost_info.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_III_2019_info_dodat.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 229 947 230 419 53 369 54 172
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 538 7 996 821 1 880
III. Zysk (strata) brutto 2 546 7 186 591 1 689
IV. Zysk (strata) netto 1 919 5 650 445 1 328
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 240 23 103 2 841 5 432
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 894 -9 613 -2 528 -2 260
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -626 -12 501 -145 -2 939
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 720 989 167 233
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 167 709 157 376 38 346 36 599
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 159 74 831 19 014 17 403
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 092 19 518 4 365 4 539
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 631 42 102 11 348 9 791
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 550 82 545 19 332 19 197
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 165 1 185
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,18 3,48 0,27 0,82
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52,11 50,88 11,92 11,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy wynoszącego 4,3736 zł/EUR dla 2019 r. i 4,3000 zł/EUR na
31.12.2018 r. (pkt: IX do XV i XVII).Poszczególne pozycje
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i
wynoszącego odpowiednio: 4,3086 zł/EUR dla 2019 r. i 4,2535 zł/EUR dla
2018 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie
występują.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
KPPD_SA-Q_III_2019_pozost_info.pdfKPPD_SA-Q_III_2019_pozost_info.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarządu
2019-11-14 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 98 813 98 773 94 968 93 681
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 555 535 278 298
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 93 805 94 004 91 151 89 618
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 1 141 1 160 672 688
3.1. Nieruchomości 1 141 1 160 672 688
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 312 3 074 2 867 3 077
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 312 3 074 2 867 3 077
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 68 896 72 603 62 408 61 278
1. Zapasy 33 660 33 475 33 911 28 391
2. Należności krótkoterminowe 30 587 32 510 25 157 27 786
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 30 587 32 510 25 157 27 786
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 374 6 288 3 184 4 789
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 374 6 288 3 184 4 789
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 1 552 1 514 82 72
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 822 4 774 3 102 4 717
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 275 330 156 312
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 167 709 171 376 157 376 154 959
PASYWA
I. Kapitał własny 84 550 86 979 82 545 80 231
1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy 77 451 77 451 69 487 69 487
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 86 86
4. Zysk (strata) netto 1 919 4 348 7 964 5 650
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 159 84 397 74 831 74 728
1. Rezerwy na zobowiązania 13 318 12 533 12 000 13 518
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 799 783 721 655
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 856 7 891 7 350 7 897
a) długoterminowa 5 995 6 030 5 489 6 040
b) krótkoterminowa 1 861 1 861 1 861 1 857
1.3. Pozostałe rezerwy 4 663 3 859 3 929 4 966
długoterminowe
a) krótkoterminowe 4 663 3 859 3 929 4 966
2. Zobowiązania długoterminowe 19 092 20 450 19 518 19 931
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 19 092 20 450 19 518 19 931
3. Zobowiązania krótkoterminowe 49 631 50 272 42 102 40 364
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 48 970 49 718 41 723 39 841
3.2. Fundusze specjalne 661 554 379 523
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 118 1 142 1 211 915
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 118 1 142 1 211 915
a) długoterminowe 504 528 597 686
b) krótkoterminowe 614 614 614 229
P a s y w a r a z e m 167 709 171 376 157 376 154 959
Wartość księgowa 84 550 86 979 82 545 80 231
Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 52,11 53,61 50,88 49,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 990 990 990 990
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 990 990 990 990
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę 990 990 990 990
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 990 990 990 990
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 670 229 947 69 374 230 419
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66 549 220 757 66 325 220 848
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 121 9 190 3 049 9 571
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 372 190 709 59 029 188 806
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 58 260 184 502 56 887 181 932
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 112 6 207 2 142 6 874
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 298 39 238 10 345 41 613
IV. Koszty sprzedaży 3 818 12 026 3 475 11 276
V. Koszty ogólnego zarządu 7 292 23 525 7 565 23 008
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 812 3 687 -695 7 329
VII. Pozostałe przychody operacyjne 214 1 155 348 1 128
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 61 709 116 213
2. Dotacje 19 56 19 37
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 61 46 326
4. Inne przychody operacyjne 124 329 167 552
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 705 1 304 396 461
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 630 1 082 337 283
2. Inne koszty operacyjne 75 222 59 178
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 303 3 538 -743 7 996
X. Przychody finansowe 38 124 409 165
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 38 124 20 165
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 294
3. Inne 95 0
XI. Koszty finansowe 685 1 116 224 975
1. Odsetki w tym: 264 846 220 835
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 127 131 17
3. Inne 294 139 4 123
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -2 950 2 546 -558 7 186
XIII. Podatek dochodowy -521 627 -76 1 536
a) część bieżąca -300 993 64 1 889
b) część odroczona -221 -366 -140 -353
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -2 429 1 919 -482 5 650
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 233 7 501
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,61 2,61 4,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Sposób obliczania zysku zannualizowanego:1.
dla 2019 r.: zysk za 9 m-cy 2019 r. plus (zysk za 12 m-cy 2018 r.
minus zysk za 9 m-cy 2018 r.) tj. 1 919 + (7 964 - 5 650) = 4 2332.
dla 2018 r.: zysk za 9 m-cy 2018 r. plus (zysk za 12 m-cy 2017 r.
minus zysk za 9 m-cy 2017 r.) tj. 5 650 + (4 239 - 2 388) = 7 501


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 86 979 82 545 74 582 74 582
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 86 979 82 545 74 582 74 582
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 094 5 094 5 094 5 094
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 094 5 094 5 094 5 094
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 77 451 69 487 65 218 65 218
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 964 4 269 4 269
a) zwiększenia (z tytułu) 7 964 4 269 4 269
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 7 964 4 269 4 269
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 77 451 77 451 69 487 69 487
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 434 7 964 4 270 4 270
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 434 7 964 4 270 4 270
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 86
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 434 8 050 4 270 4 270
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 7 964 4 270 4 270
- odpisu na kapitał zapasowy 7 964 4 270 4 270
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 434 86
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 434 86
4. Wynik netto -2 429 1 919 7 964 5 650
a) zysk netto 1 919 7 964 5 650
b) strata netto 2 429
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 550 84 550 82 545 80 231
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 84 550 84 550 82 545 80 231
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 429 1 919 -482 5 650
II. Korekty razem 8 317 10 321 6 063 17 453
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 966 8 845 2 666 7 984
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 336 97 -321 255
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 240 768 211 744
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -61 -709 -104 -200
5. Zmiana stanu rezerw 785 1 318 1 114 2 399
6. Zmiana stanu zapasów 816 1 252 144 3 969
7. Zmiana stanu należności 1 922 -5 430 4 622 -672
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 393 4 620 -1 852 2 782
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -207 -656 -123 174
10. Inne korekty 127 216 -294 18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 888 12 240 5 581 23 103
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 68 771 116 217
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 771 116 217
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 873 11 665 5 162 9 830
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 774 10 119 5 162 9 830
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 99 1 546
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 99 1 546
- nabycie aktywów finansowych 99 1 546
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 805 -10 894 -5 046 -9 613
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 086 5 691 4 804 841
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 970 5 516 4 783 758
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 116 175 21 83
II. Wydatki 7 121 6 317 1 890 13 342
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 6 238 3 675 1 159 8 586
Wykup dłużnych papierów wartościowych
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2 492
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu operacyjnego 634 1 960 529 1 568
4. Odsetki 244 674 199 685
5. Inne wydatki finansowe 5 8 3 11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 035 -626 2 914 -12 501
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -952 720 3 449 989
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -952 720 3 449 989
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 774 3 102 1 268 3 728
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 822 3 822 4 717 4 717
- o ograniczonej możliwości dysponowania 4 046 4 046 2 610 2 610


Poz. B.II.2 Wydatki na nabycie aktywów
finansowych - lokaty o
terminie zapadalności 3 miesięcy od dnia bilansowego - 1 546 tys. złPoz.
C.I.2 Inne wpływy - zrealizowane
różnice kursowe z tytułu transakcji forward - 175 tys. złPoz
C.II.5 Inne wydatki - zrealizowane
różnice kursowe z tytułu transakcji forward - 8 tys. zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
KPPD_SA-Q_III_2019_info_dodat.pdfKPPD_SA-Q_III_2019_info_dodat.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki