REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: wyniki finansowe

2021-05-31 17:36
publikacja
2021-05-31 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_31.03.2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koporporacja Budowlana Dom S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 3 058 514 696
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (898) (361) (196) (82)
III. Zysk (strata) brutto (993) (798) (217) (182)
IV. Zysk (strata) netto (987) (774) (216) (176)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (301) 859 (66) 195
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11) (37) (2) (8)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (93) (79) (20) (18)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (406) 742 (89) 169
IX. Aktywa razem* 34 922 39 369 7 494 8 531
X. Zobowiązania długoterminowe* 4 071 4 080 873 884
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 78 069 81 201 16 752 17 596
XII. Kapitał własny* (47 217) (45 912) (10 132) (9 949)
XIII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 8 520 8 604
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,10) (0,08) (0,02) (0,02)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (4,76) (4,63) (1,02) (1,00)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Korporacja Budowlana Dom S.A.
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 2 0 0
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (69) (63) (15) (14)
XVIII. Zysk (strata) brutto (275) (270) (60) (61)
XIX. Zysk (strata) netto (275) (270) (60) (61)
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 0 6 0
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (0) (0)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2) 0 (0) 0
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 24 0 5 0
XXIV. Aktywa razem* 8 139 8 111 1 746 1 758
Zobowiązania długoterminowe*
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe* 17 095 16 793 3 668 3 639
XXVI. Kapitał własny* (8 957) (8 682) (1 922) (1 881)
XXVII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 8 520 8 604
XXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,03) (0,03) (0,01) (0,01)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (0,90) (0,87) (0,19) (0,19)









* Dane bilansowe dotyczące okresu porównawczego dotyczą stanu na dzień
31.12.2020r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021 Skonsolidowane spr fin KBDOM 31.03.2021_final.pdf2021 Skonsolidowane spr fin KBDOM 31.03.2021_final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KB DOM SA za 1Q_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2021-05-31 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki