REKLAMA

KONSORCJUM STALI S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 26/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. i raportu za I kwartał 2020 r.

2020-04-29 15:49
publikacja
2020-04-29 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020 K
Data sporządzenia: 2020-04-29
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 26/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. i raportu za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku dotyczącym zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. i raportu za I kwartał 2020 r. wskutek oczywistej omyłki błędnie podano, że termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową jednostki dominującej za I kwartał 2020 r. ulega zmianie na dzień 30 lipca 2020 r. podczas gdy powinno być 29 lipca 2020 r.

W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 26/2020 podając poniżej jego poprawną treść:

„Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wydanego na podstawie art.15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulegają następujące terminy publikacji raportów okresowych:
 jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r (dotychczasowa data publikacji) na dzień 30 czerwca 2020 r. (nowa data publikacji).
 skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową jednostki dominującej za I kwartał 2020 r. z dnia 28 maja 2020 r. (dotychczasowa data publikacji) na dzień 29 lipca 2020 r. (nowa data publikacji).
Pozostałe terminy publikacji informacji okresowych nie ulegają zmianie w stosunku do terminów określonych przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku. Decyzja Zarządu o zmianie terminów publikacji powyższych raportów jest związana ze zmianami w organizacji współpracy z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe, wynikającymi ze stanu epidemii związanego z koronawirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Marcin Miśta Członek Zarządu
2020-04-29 Rafał Strzelczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki