WAŻNE

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

2019-06-24 19:08
publikacja
2019-06-24 19:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim („Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:

1. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych Obligacji: 2 000 000 000 PLN, w tym serii A z okresem zapadalności 5 lat: 400 000 000 PLN oraz serii B z okresem zapadalności 10 lat: 1 600 000 000 PLN.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji.
4. Data emisji: 27 czerwca 2019 r. („Data Emisji”).
5. Data wykupu Obligacji: 27 czerwca 2024 r. (seria A) oraz 27 czerwca 2029 r. (seria B).
6. Oprocentowanie Obligacji:
a). seria A: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18%,
b). seria B: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%.
7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny.
8. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.
9. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.
11. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Patrz także raporty bieżące nr: 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. i 23/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision on the bonds issue and terms of the Polish issue of KGHM Polska
Miedź S.A.’s bonds


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”, “KGHM”)
announces that as a result of the conclusion of the book building
process on 24 June 2019 it adopted a resolution on the issuance of two
series of bonds on the Polish market (“Bonds”) under the domestic bonds
program, up to the maximum amount ofPLN 4 000 000 000 and under the
following terms:


1. Total nominal value of both of the issued series of Bonds: PLN 2 000
000 000, including the A series with a maturity of 5 years: PLN 400 000
000 and the B series with a maturity of 10 years: PLN 1 600 000 000.


2. Nominal value of one Bond: PLN 1 000.


3. Issue price of one Bond: equal to the nominal value of a Bond.


4. Issue date: 27 June 2019 (“Issue Date”).


5. Bond redemption dates: 27 June 2024 (A series) and 27 June 2029 (B
series).


6. Bonds interest rates:


a). A series: variable, based on an interest rate consisting of WIBOR 6M
and a margin of 1.18%,


b). B series: variable, based on an interest rate consisting of WIBOR 6M
and a margin of 1.65%.


7. Benefits from the Bonds will be only of a monetary nature.


8. The Bonds will be unsecured ordinary bearer bonds.


9. The Bonds will be issued pursuant to art. 33 sec. 2 of the Act on
Bonds of 15 January 2015.


10. The Bonds will be registered in the securities depository operated
by KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., or the National
Depository for Securities) and will be placed on the Catalyst market, in
the Alternative Trading System, not later than 3 months from the issue
date.


11. The purpose of the issue, within the meaning of art. 32 sec. 1 of
the Act on Bonds of 15 January 2015, was not defined.


See also the following regulatory filings: no. 16/2019 dated 9 May 2019,
no. 19/2019 dated 27 May 2019 and 23/2019 dated 19 June 2019.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
2019-06-24 Katarzyna Kreczmańska - Gigol Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki