Jak zatrudnić Ukraińca?

redaktor Bankier.pl

Polska przoduje wśród państw Europy pod względem liczby wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich wydanych w związku z pracą. W 2016 roku takie dokumenty otrzymało 494 tys. osób, co stanowiło 58 proc. wszystkich zezwoleń wydanych wydanych w  UE.

Liczba Ukraińców, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce, przekroczyła ostatnio 150 tys. Jak podaje Urząd ds. Cudzoziemców, od 2015 roku liczba ta wzrosła trzykrotnie. Najczęstszą formą legalizacji pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy, a około 60 proc. obywateli Ukrainy to osoby w przedziale 20-39 lat, które przyjechały do Polski, aby znaleźć pracę.

Obok Ukraińców do Polski coraz chętniej przyjeżdżają obywatele Białorusi. W pierwszym półroczu 2017 pracodawcy złożyli 24 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia im pracy.

(YAY Foto)

Jak zatrudnić Ukraińca lub Białorusina

Po pierwsze, aby obywatel Ukrainy lub Białorusi mógł wykonywać legalnie pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec.

Aby zatrudnić Ukraińca, pracodawca musi dokonać szeregu czynności. W tym, co najważniejsze, uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi. Następnie taki dokument powinien przekazać cudzoziemcowi.

W następnych krokach pracodawca, który chce powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy czy Białorusi, powinien według wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić ją przetłumaczoną na język ukraiński lub białoruski.
 2. Skopiować dokument pobytowy cudzoziemca.
 3. Powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu.
 4. Zgłosić obywatela Ukrainy lub Białorusi do ubezpieczenia społecznego, jeśli ma to uzasadnienie w wybranej formie zatrudnienia.
 5. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2018 roku, dopełnić obowiązków informacyjnych, czyli przekazać informacje o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).

Jak zatrudnić cudzoziemca - dokumenty

Aby legalnie zatrudnić Ukraińca lub Białorusina, należy przygotować dokumenty dopuszczające go do rynku pracy. Będzie to zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, które jest wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca.

Istnieje 5 typów zezwoleń na pracę:

Typ A. Gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy.

Jak informuje rządowy Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, pracodawca co do zasady musi uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy, która potwierdza brak możliwości zrealizowania jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy (tzw. test rynku pracy). W tym celu powinien zgłosić ofertę pracy do urzędu pracy. Oferta nie powinna zawierać wymagań wyższych niż normalnie wymagane dla określonej pozycji (np. znajomość języka obcego w przypadku gdy nie jest to konieczne na danym stanowisku). W przypadku braku zarejestrowanych bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, PUP wydaje w ciągu 14 dni od zgłoszenia oferty odpowiednią informację. W przypadku odnalezienia potencjalnie zainteresowanych bezrobotnych lub szukających pracy, PUP organizuje między nimi rekrutację i informacja o możliwości zapełnienia wakatu wydawana jest w ciągu trzech tygodni. Informacja z PUP-u zawiera opinię na temat porównywalności proponowanego wynagrodzenia z poziomem zarobków na lokalnym rynku pracy.

Typ B. Gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie, działa jako komplementariusz albo prokurent.

W celu zatrudnienia cudzoziemca jako członka zarządu, pracodawca musi wykazać poprzez odpowiednie dokumenty, że osiąga odpowiedni dochód (poziom rocznych dochodów powinien przekraczać 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz kreuje miejsca pracy (zatrudnia od co najmniej roku przynajmniej dwie osoby nie potrzebujące zezwolenia na pracę). Jeśli nie spełnia tych warunków, powinien wykazać posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie ich w przyszłości.

Typy C,D,E. w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski

Jak czytamy w informacji podanej na stronie psz.praca.gov.pl, pracownicy delegowani muszą mieć zapewnione warunki zatrudnienia nie gorsze niż określone w polskim ustawodawstwie pracy w sferach takich jak czas pracy, nadgodziny, płaca minimalna, BHP, prawa rodzicielskie itp. Ponadto, obywatele państw trzecich delegowani do Polski powinni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 70 procent średniej płacy w regionie, w którym mają wykonywać pracę.

Ponadto od 1 stycznia 2018 obowiązuje nowy typ zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę sezonową (Typ S). Taki dokument jest wystawiany przez starostę na wniosek pracodawcy i uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Jest to instrument przeznaczony dla wszystkich cudzoziemców z państw spoza EU/EOG. Jak podaje resort pracy, po przyjeździe cudzoziemca pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym powiatowego urzędu pracy i podania adresu zamieszkania cudzoziemca. Dopiero po spełnieniu tych obowiązków urząd wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Typy działalności, w których wydaje się cudzoziemcowi zezwolenie na pracę sezonową

 • Uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Uprawa tytoniu
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Uprawa roślin wieloletnich
 • Uprawa winogron
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych, ziarnkowych i pestkowych
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Rozmnażanie roślin
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Ruchome placówki gastronomiczne

Źródło: Rozporządzenie MRPiPS z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Co ważne, Ukrainiec lub Białorusin może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli tuż po poinformowaniu urzędu o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi jednak odpowiadać warunkom wskazanym w zaświadczeniu o wpisie wydanym wcześniej przez urząd. Natomiast w kolejnych latach współpracy z danym cudzoziemcem, pracodawca może ubiegać się o tzw. wpis wielosezonowy (do 3 lat).

Od stycznia 2018 obowiązuje również kolejny nowy typ dokumentu dopuszczającego do rynku pracy i jest to oświadczenie, które jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez zatrudniającego. To pismo dotyczy powierzenia pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca

Rodzaj dokumentu legalizującego pracę

Kogo dotyczy

Zezwolenie na pracę typ A

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie Polski.

Zezwolenie na pracę typ B

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

Zezwolenie na pracę typ C

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z tym pracodawcą zagranicznym, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę typ D

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski, delegowanego na terytorium Polski  w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę typ E

Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany przy zezwoleniach typu B, C i D.

Zezwolenie na pracę sezonową – typ S

Dotyczy cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych.

Oświadczenie, wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi

Dotyczy cudzoziemców z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych zamieszczonych na stronie


Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców. Dotyczą one przede wszystkim nowych zasad wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową.

W przypadku oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ustawodawca zawęził ten rodzaj dokumentu do prac, które nie podlegają pod typy pracy sezonowej. Ponadto wprowadzono przesłanki odmowy rejestracji oświadczenia, odmowę wydawaną w formie decyzji administracyjnej, wpłatę 30 zł oraz zobowiązano pracodawcę do poinformowaniu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Zatrudnienie cudzoziemca a brak działalności gospodarczej

Czy osoba fizyczna może zatrudnić Ukraińca lub Białorusina na przykład do prac porządkowych? Na podobnie postawione pytanie odpowiedź przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w najczęściej zadawanych pytaniach.

Iza ma ogródek i chce zatrudnić Ukraińca do pracy w ogrodzie – czy może, jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Jeżeli Iza nie prowadzi działalności rolniczej, ale potrzebuje pracownika z Ukrainy do pracy w ogrodzie, zatrudnienie będzie miało miejsce prawdopodobnie w ramach podklasy PKD 97.00.Z  (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). W takim przypadku Iza powinna złożyć oświadczenie lub wniosek o zezwolenie na pracę.

Podsumowując, osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy lub Białorusi. Powinna w tym celu zarejestrować oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy. Na jego podstawie cudzoziemiec może wykonywać pracę przez maksymalny okres 6 miesięcy, w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
20 27 wielblad13

a może poradnik jak zatrudnić Polaka? jakie zapewnić mu warunki aby pozostał na dłużej? zatrudnienie Ukraińca to ostateczność a nie pierwszy wybór! nie stawiajcie wszystkiego na głowie!

! Odpowiedz
13 53 rafal171271

Ta bananowa republika przoduje w ten sposób w sraniu własnym obywatelom na głowy. W ilości europejskich nakazów aresztowania też Polska przoduje. Ruski kolchoz.

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.