Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki POLMED SA drodze przymusowego wykupu

Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w drodze przymusowego wykupu - komunikat

1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej

W wyniku rozliczenia w dniu 14 sierpnia 2018 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271013 („Spółka”) („Wezwanie”), ogłoszonego w dniu 25 maja 2018 r. przez następujące podmioty działające w porozumieniu: (i) Spółkę, (ii) Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia (v) MAJP Investing Limited z siedzibą w Valletcie oraz (vi) BEMARO Limited z siedzibą w Valletcie (dalej: „Wzywający”), Wzywający obecnie posiadają łącznie 27.836.416 akcji Spółki, co stanowi 97,31 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 34.133.541 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 97,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu).

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 770.645 akcji Spółki, które stanowią 2,69% wszystkich akcji Spółki i uprawniają do wykonywania 770.645 głosów, stanowiących 2,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).

W związku z powyższym, Wzywający, posiadając łącznie powyżej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym żądają od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji.

Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („Przymusowy Wykup”) jest ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 512) („Ustawa o Ofercie”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948) („Rozporządzenie”), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres żądającego sprzedaży

Przymusowy Wykup ogłaszany jest łącznie przez wszystkich Wzywających, dla potrzeb Przymusowego Wykupu zwanych dalej łącznie jako „Żądający Sprzedaży”:

Firma /imię nazwisko Siedziba / miejsce zamieszkania Adres / adres do doręczeń
1. POLMED S.A. Starogard Gdański Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański
2. Polmed-Medical Limited Nikozja (Republika Cypru) Kyvelis 7, 2nd floor, Office 102, 1087 Nikozja, Cypr
3. Radosław Szubert Siwiałka Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański
4. Romuald Magdoń Otomin Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański
5. BEMARO Limited Valetta (Republika Malty) 83 St. Paul Street, Valetta VLT1213, Malta
6. MAJP Investing Limited Valetta (Republika Malty) 83 St. Paul Street, Valetta VLT1213, Malta

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu wykupującego

Podmiotem nabywającym wszystkie Akcje objęte Przymusowym Wykupem jest wyłącznie Spółka („Wykupujący”).

Firma /imię nazwisko Siedziba / miejsce zamieszkania Adres
1. POLMED S.A. Starogard Gdański Osiedle Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma (nazwa): Trigon Dom Maklerski S.A. („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Kraków

Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Telefon: +48 22 330 11 11

Faks: +48 22 330 11 11

Adres poczty elektronicznej: recepcja@trigon.pl

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 770.645 akcji zwykłych Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu tj. łącznie uprawniających do 770.645 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), pod numerem ISIN PLPOLMD00011. Akcje reprezentują 2,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 2,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Akcje nie są uprzywilejowane.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.607.061 złotych oraz dzieli się na 28.607.061 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Akcje uprawniają do 2,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada liczbie 770.645 akcji.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Akcje nabywane są wyłącznie przez Wykupującego, tj. przez Spółkę.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena wykupu wynosi 2,92 zł (dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję („Cena Wykupu”). Ponieważ wszystkie Akcje, objęte Przymusowym Wykupem uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cena Wykupu jest jednakowa dla każdej Akcji.

9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wykupu jest równa cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1-3 w związku z art. 82 ust. 2 i 2a Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z przepisami prawa, oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

W szczególności Cena Wykupu a nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Przymusowego Wykupu wynosi 2,82 zł (dwa złote, 82/100) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie Przymusowego Wykupu wynosi 2,89 zł (dwa złote, 89/100) za jedną Akcję.

Cena Wykupu nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Żądający Sprzedaży, podmioty od nich zależne, podmioty wobec nich dominujące lub podmioty będące stronami Porozumienia zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu, za akcje Spółki, która wynosi 2,92 złotych (dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję Spółki. Jednocześnie Cena Wykupu nie jest niższa niż cena po której akcje Spółki były nabywane przez Żądających Sprzedaży w ramach Wezwania, która wynosiła 2,92 złotych (dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję Spółki.

10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu Żądający Sprzedaży łącznie posiadają 27.836.416 akcji Spółki, co stanowi 97,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 34.133.541 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 97,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu).

Poniżej przedstawiono liczbę akcji Spółki oraz odpowiadającą jej procentową liczbę głosów w posiadaniu poszczególnych Żądających Sprzedaży na dzień ogłoszenia Przymusowego Wykupu.

a) Spółka posiada 12.519.351 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi około 43,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.519.351 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 35,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka nie może wykonywać głosu z akcji własnych,

b) Polmed-Medical Limited z siedzibą w Nikozji posiada 15.315.061 akcji Spółki, co stanowi około 53,54% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 21.612.186 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 61,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

c) Radosław Szubert posiada 2 zdematerializowane akcje zwykłe Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,000007% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,000006% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

d) Romuald Magdoń posiada 2 zdematerializowane akcje zwykłe Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,000007% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,000006% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

e) MAJP Investing Limited z siedzibą w Valettcie posiada 1.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,0035% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,0029% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

f) BEMARO Limited z siedzibą w Valettcie, posiadała 1.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi około 0,0035% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 0,0029% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Wszyscy Żądający Sprzedaży są stronami porozumienia spełniającego kryteria o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie dotyczącego, między innymi, wspólnego nabywania akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej przepisami Ustawy o Ofercie liczby głosów w Spółce, aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na walnym zgromadzeniu Spółki zadecydować o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym, zawartego w dniu 25 maja 2018r. („Porozumienie”). Próg ogólnej liczby głosów uprawniający do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu został osiągnięty wspólnie przez Żądających Sprzedaży, będących stronami Porozumienia, w wyniku rozliczenia Wezwania.

Podmiotem dominującym w stosunku do Spółki jest Polmed-Medical Limited.

Polmed-Medical Limited jest podmiotem współkontrolowanym przez Radosława Szuberta i Romualda Magdonia za pośrednictwem spółki Polmed Medical Radosław Szubert, Romuald Magdoń Sp. j. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

MAJP Investing Limited jest spółką zależną od Radosława Szuberta.

Bemarro Limited jest spółką zależną od Romualda Magdonia.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11

Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11, znajduje się w punkcie 10 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu.

13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 24 września 2018 r.

14. Dzień wykupu

Dzień wykupu został ustalony na dzień 26 września 2018 r. („Dzień Wykupu”).

15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w Dniu Wykupu, wskazanym w punkcie 14 powyżej Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Wykupującego, tj. Spółki.

16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę dokumentu

Nie dotyczy. Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wyłącznie akcje zdematerializowane.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Wykupu nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 powyżej poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot równych iloczynowi liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych) przez danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej. Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym odpowiednimi regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający Sprzedaży złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych opiewających łącznie na 21.539.291 akcji Spółki, uprawniających do 21.539.291 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 61,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co obejmuje wszystkie akcje zdematerializowane Spółki posiadane przez Żądających Sprzedaży. Ponadto, akcje imienne Spółki w formie dokumentu posiadane przez Polmed Medical Limited, tj. jeden z pomiotów Żądających Sprzedaży, w liczbie 6.297.125 akcji imiennych, które uprawniają łącznie do 12.594.250 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 36,08% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - zostały złożone do depozytu notarialnego, na dowód czego Polmed Medical Limited przedłożył Podmiotowi Pośredniczącemu odpowiednie zaświadczenie wydane przez notariusza na dowód złożenia do depozytu odcinków zbiorowych akcji imiennych.

Łącznie Żądający Sprzedaży złożyli Podmiotowi Pośredniczącemu oryginały świadectw depozytowych oraz zaświadczeń depozytowych, opiewających łącznie na 27.836.416 akcji Spółki, uprawniających łącznie do 34.133.541 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do 97,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, z których Spółka nie może wykonywać prawa głosu). Powyższy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy, zostało ustanowione w formie gwarancji bankowej wydanej przez ING Bank Śląski S.A. na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Spółkę. Zapłata Ceny Wykupu nastąpi z środków zdeponowanych na rachunku Spółki prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący albo z wykorzystaniem powyższej gwarancji bankowej.

W imieniu: POLMED S.A. (jako Żądający Sprzedaży oraz Wykupujący)

_________________________

Radosław Szubert

Prezes Zarządu

_________________________

Romuald Magdoń

Wiceprezes Zarządu

W imieniu: Polmed-Medical Limited (jako Żądający Sprzedaży)

_________________________

Radosław Szubert

Dyrektor

_________________________

Romuald Magdoń

Dyrektor

W imieniu: MAJP Investing Limited (jako Żądający Sprzedaży)

_________________________

Radosław Szubert

Dyrektor

W imieniu: Bemaro Limited (jako Żądający Sprzedaży)

_________________________

Romuald Magdoń

Dyrektor

W imieniu własnym: Romuald Magdoń

(jako Żądający Sprzedaży)

W imieniu własnym: Radosław Szubert

(jako Żądający Sprzedaży)

_________________________

_________________________

W imieniu: Trigon Dom Maklerski S.A. (jako Podmiot Pośredniczący)

_________________________

Przemysław Kołodziej

Prokurent

_________________________

Ryszard Czerwiński

Wiceprezes Zarządu

kom mra

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 1,96% 56 621,06
2019-12-12 17:15:02
WIG20 2,68% 2 102,19
2019-12-12 17:15:00
WIG30 2,46% 2 411,15
2019-12-12 17:15:01
MWIG40 0,17% 3 841,63
2019-12-12 17:15:01
DAX 0,57% 13 221,64
2019-12-12 17:37:00
NASDAQ 0,73% 8 717,32
2019-12-12 22:03:00
SP500 0,86% 3 168,57
2019-12-12 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.