REKLAMA

IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-21 17:39
publikacja
2019-11-21 17:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_skonsolidowane_9M_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_Sprawozdanie_jednostkowe_9M_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_1-3q19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z działalności podstawowej 93 086 66 111 21 605 15 543
II. Koszty działalności podstawowej 94 605 69 021 21 957 16 227
III. Wynik z działalności podstawowej - 1 519 - 2 910 - 352 - 684
IV. Wynik z działalności operacyjnej - 542 - 4 186 - 126 - 984
V. Wynik brutto - 1 690 - 5 234 - 392 - 1 231
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej - 1 354 - 4 335 - 314 - 1 019
VII. Wynik netto - 1 354 - 4 335 - 314 - 1 019
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
VIII. - zwykły - 0,05 - 0,14 - 0,01 - 0,03
IX. - rozwodniony - 0,05 - 0,14 - 0,01 - 0,03
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 732 - 360 3 419 - 85
XI. Razem przepływy pieniężne - 6 138 - 18 346 - 1 425 - 4 313
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
XII. Aktywa razem 277 618 259 698 63 476 60 395
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 180 523 166 536 41 276 38 729
XIV. Kapitały 78 785 80 407 18 014 18 699
XV. Liczba akcji - w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,63 2,69 0,60 0,62
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z działalności podstawowej 22 942 23 911 5 325 5 621
XVIII. Koszty działalności podstawowej 23 984 25 636 5 567 6 027
XIX. Wynik z działalności podstawowej - 1 042 - 1 725 - 242 - 406
XX. Wynik z działalności operacyjnej 75 - 2 284 17 - 537
XXI. Wynik brutto - 935 - 3 541 - 217 - 832
XXII. Wynik netto - 519 - 2 758 - 120 - 648
XXIII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) - 0,02 - 0,09 0,00 - 0,02
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 288 1 387 3 548 326
XXV. Razem przepływy pieniężne 9 558 - 10 274 2 218 - 2 415
DANE BILANSOWE *
XXVI. Aktywa razem 224 778 215 154 51 394 50 036
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 166 463 155 787 38 061 36 230
XXVIII. Kapitały własne 55 797 56 300 12 758 13 093
XXIX. Liczba akcji - w szt. (stan na dzień bilansowy) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,86 1,88 0,43 0,44


* dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 30.09.2019 r.,
natomiast dane bilansowe z 2018r. prezentowane są na 31.12.2018r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane 9M 2019.pdfGK IPOPEMA Securities_Sprawozdanie skonsolidowane 9M 2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities za 9 miesięcy 2019 roku
IPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe 9M 2019.pdfIPOPEMA Securities_Sprawozdanie jednostkowe 9M 2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 9 miesięcy 2019 roku
Komentarz Zarządu_1-3q19.pdfKomentarz Zarządu_1-3q19.pdf Komentarz Zarządu za 9 miesięcy 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Magdalena Łyp Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki