REKLAMA
BADANIE

INTERSPORT S.A.: wyniki finansowe

2022-12-21 18:05
publikacja
2022-12-21 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
1310_Intersport_H1_2022_2023_Raport_z_przegladu-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
IPL_OSW_ZARZADU_2022-09-30_pl.xhtml  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
IPL_OSW_ZARZADU_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
IPL_SZD_2022-09-30_pl.xhtml  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
IPL_SZD_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
IPL_2022-09-30_pl.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA )
IPL_2022-09-30_pl.xhtml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 898 106 474 24 828 23 392
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 280 1 028 272 226
III. Zysk (strata) brutto 24 493 5 108
IV. Zysk (strata) netto 277 890 59 196
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 861 3 756 -1 670 825
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 009 -3 232 639 -710
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 386 -5 488 1 781 -1 206
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 484 -4 964 -528 -1 091
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 126 440 120 911 25 964 25 988
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 054 117 802 25 269 25 320
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 556 15 193 2 989 3 266
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 102 913 96 701 21 133 20 785
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 386 3 109 695 668
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 413 3 413 701 734
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 130 700 34 130 700 34 130 700 34 130 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,03 0,00 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,03 0,00 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,10 0,16 0,02 0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,10 0,16 0,02 0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W raporcie za I półrocze 2022 użyto
następujące kursy EUR:Pozycje aktywów i pasywów
bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień
30.09.2022 (1 EUR = 4,8698 ), na dzień 31.03.2022 (1 EUR = 4,6525).Pozycje
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
na EUR według kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za I półrocze 2022
roku wynosi 4,7084 zł za 1 EUR a do wyliczeń za I półrocze 2021 roku
wynosi 4,5517 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
1310_Intersport_H1_2022_2023_Raport_z_przeglądu-sig.pdf1310_Intersport_H1_2022_2023_Raport_z_przeglądu-sig.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
IPL_OSW_ZARZADU_2022-09-30_pl.xhtmlIPL_OSW_ZARZADU_2022-09-30_pl.xhtml
IPL_OSW_ZARZADU_2022-09-30_pl.xhtml.xadesIPL_OSW_ZARZADU_2022-09-30_pl.xhtml.xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
IPL_SZD_2022-09-30_pl.xhtmlIPL_SZD_2022-09-30_pl.xhtml
IPL_SZD_2022-09-30_pl.xhtml.xadesIPL_SZD_2022-09-30_pl.xhtml.xades

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 65 297 62 000 59 336
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 386 1 827 2 071
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 307 50 509 49 441
3. Należności długoterminowe 6 778 2 801
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 6 778 2 801
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 826 6 863 7 824
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 826 6 863 7 824
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 61 143 58 911 60 583
1. Zapasy 51 410 46 091 51 263
2. Należności krótkoterminowe 5 612 5 080 4 242
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 5 612 5 080 4 242
3. Inwestycje krótkoterminowe 416 2 900 1 185
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 416 2 900 1 185
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 416 2 900 1 185
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 705 4 840 3 893
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 126 440 120 911 119 919
PASYWA
I. Kapitał własny 3 386 3 109 5 439
1. Kapitał zakładowy 3 413 3 413 3 413
2. Kapitał zapasowy 1 136 1 136 1 136
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 440
4. Zysk (strata) netto 277 -1 440 890
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 054 117 802 114 480
1. Rezerwy na zobowiązania 1 518 1 657 1 738
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 713 1 003 944
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 333 332 492
długoterminowa
a) krótkoterminowa 333 332 492
1.3. Pozostałe rezerwy 472 322 302
długoterminowe
a) krótkoterminowe 472 322 302
2. Zobowiązania długoterminowe 14 556 15 193 20 273
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 14 556 15 193 20 273
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 102 913 96 702 88 036
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 102 809 96 645 87 881
3.2. Fundusze specjalne 104 57 155
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 067 4 250 4 433
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 067 4 250 4 433
a) długoterminowe 3 700 3 883 4 066
b) krótkoterminowe 367 367 367
P a s y w a r a z e m 126 440 120 911 119 919
Wartość księgowa 3 386 3 109 5 439
Liczba akcji (w szt.) 34 130 700 34 130 700 34 130 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,10 0,09 0,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 130 700 34 130 700 34 130 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,10 0,09 0,16
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 10 540 10 023 10 098
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 540 10 023 10 098
- udzielonych gwarancji i poręczeń 10 540 10 023 10 098
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 10 540 10 023 10 098

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 116 898 106 474
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 445 370
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 116 453 106 104
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77 027 71 053
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 871 35 421
III. Koszty sprzedaży 45 470 35 171
IV. Koszty ogólnego zarządu 3 713 3 866
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -9 312 -3 616
VI. Pozostałe przychody operacyjne 13 128 5 096
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40
2. Dotacje 183 184
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 809
4. Inne przychody operacyjne 12 136 4 872
VII. Pozostałe koszty operacyjne 2 536 452
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 403
2. Inne koszty operacyjne 2 133 452
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 280 1 028
IX. Przychody finansowe 5
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 5
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
X. Koszty finansowe 1 261 535
1. Odsetki w tym: 1 008 417
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 253 118
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 24 493
XII. Podatek dochodowy -253 -397
część bieżąca
a) część odroczona -253 -397
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 277 890
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 277 890
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 34 130 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 34 130 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,03
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 109 4 549 3 413
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 413 3 413 3 413
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 413 3 413 3 413
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 413 3 413 3 413
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 136 27 543 27 543
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -26 407 -26 407
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
a) zmniejszenia (z tytułu) 26 407 26 407
- pokrycia straty 26 407 26 407
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 136 1 136 1 136
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -26 407 -26 407
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 26 407 26 407
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 407 26 407
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 26 407 26 407
- - przeniesienia starty z lat ubiegłych do pokrycia 26 407 26 407
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 440
4. Wynik netto 277 -1 440 890
a) zysk netto 277 890
b) strata netto 1 440
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 386 3 109 5 439
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 277 890
II. Korekty razem -8 138 2 866
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 295 3 171
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -40
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 003 417
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 362
5. Zmiana stanu rezerw -139 -770
6. Zmiana stanu zapasów -5 319 4 309
7. Zmiana stanu należności -4 510 -555
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 122 -4 467
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 989 801
10. Inne korekty -9 941
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 861 3 756
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 334 40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 329 40
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 5
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 5
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 5
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 3 343 3 272
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 343 1 630
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 1 642
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 009 -3 232
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 16 596
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 8 210 5 488
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 7 202 5 071
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 1 008 417
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 386 -5 488
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 484 -4 964
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 484 -4 964
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 900 6 149
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 416 1 185
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
IPL_2022-09-30_pl.xhtmlIPL_2022-09-30_pl.xhtml
IPL_2022-09-30_pl.xhtml.xadesIPL_2022-09-30_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki