PILNE

INC: wyniki finansowe

2020-05-18 22:08
publikacja
2020-05-18 22:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_Sprawozdanie_z_badania_2019_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_RN_sprawozdania_roczne_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 813 3 708 886 869
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 935 615 217 144
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 583 387 136 91
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 771 -4 943 -644 -1 158
V. Zysk (strata) netto -2 383 -5 236 -554 -1 227
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 330 -857 -309 -201
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 1 506 869 350 204
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 361 1 878 316 440
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 634 952 147 223
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 -32 4 -7
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 192 -20 45 -5
XII. Aktywa razem 14 419 15 780 3 386 3 670
XIII. Zobowiązania 1 624 1 482 381 345
XIV. Rezerwy 9 61 2 14
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 918 3 880
XVI. Kapitał własny 12 769 14 220 2 998 3 307
XVII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,29 -0,63 -0,07 -0,15
XIX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,29 -0,63 -0,07 -0,15
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,53 1,70 0,36 0,40
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2019.pdfINC_jednostkowy_raport_roczny_za_2019.pdf Jednostkowy raport roczny INC S,A. za 2019 rok
INC_Sprawozdanie z badania_2019_JSF.pdfINC_Sprawozdanie z badania_2019_JSF.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019
oświadczenia RN sprawozdania roczne 2019.pdfoświadczenia RN sprawozdania roczne 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego
oświadczenia RN dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdfoświadczenia RN dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2020-05-18 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2020-05-18 Wojciech Iwaniuk Członek Zarządu Wojciech Iwaniuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Sonia Pietrzyńska Kancelaria Rachunkowa Denarius Sp. z o.o. Sonia Pietrzyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki