3,5500 zł
-0,56% -0,0200 zł
IMS SA (IMS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_IMS_'18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu__IMS_'18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_IMS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania__SF__IMS_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_IMS_wybor_audytora_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorzcej_IMS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_IMS_'18.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 44 610 39 062 10 455 9 203
II. EBIT 12 085 8 899 2 832 2 096
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 16 372 12 578 3 837 2 963
IV. Zysk netto za rok obrotowy 9 274 7 144 2 173 1 683
V. Zysk na akcję (gr na akcję) 29 22 7 5
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 607 9 974 3 423 2 350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 064) (671) (1 187) (158)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 661) (8 775) (3 670) (2 067)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (6 118) 528 (1 434) 124
X. Na 31.12.2018 Na 31.12.2017 Na 31.12.2018 Na 31.12.2017
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 11 072 10 900 2 575 2 613
XII. Należności krótkoterminowe 12 736 10 137 2 962 2 430
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 433 6 551 101 1 571
XIV. Kapitał własny 16 186 20 329 3 764 4 874
XV. Zobowiązania długoterminowe 12 907 6 958 3 002 1 668
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 15 087 10 397 3 509 2 493


Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR obowiązującego
na 31.12.2018 r. - 4,3000 PLN/EUR i dane porównawcze na 29.12.2017 r. -
4,1709 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego,
tj. za okres 12 miesięcy zakończonych 31.12.2018 r. - 4,2669 PLN/EUR i
dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończonych 31.12.2017 r. -
4,2447 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS '18.pdfRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS '18.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe IMS S.A. za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności zarządu IMS '18.pdfSprawozdanie z działalności zarządu IMS '18.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności IMS S.A. w 2018 roku
Oświadczenia Zarządu IMS 2018.pdfOświadczenia Zarządu IMS 2018.pdf Oświadczenia Zarządu
sprawozdanie z badania SF IMS SA.pdfsprawozdanie z badania SF IMS SA.pdf Sprawozdanie z badania za 2018 rok
Informacja Zarządu IMS wybór audytora 2018.pdfInformacja Zarządu IMS wybór audytora 2018.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2018.pdfOświadczenie Rady Nadzorzcej IMS 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IMS
Ocena Rady Nadzorczej za 2018.pdfOcena Rady Nadzorczej za 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok
List Prezesa Zarządu IMS '18.pdfList Prezesa Zarządu IMS '18.pdf List Prezesa Zarządu IMS

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2019-04-26 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Wojciech Piwocki Wiceprezes Zarządu
2019-04-26 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Michał Przewuski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.