REKLAMA
PIT 2023

IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2023

2023-11-13 17:02
publikacja
2023-11-13 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-13
Skrócona nazwa emitenta
IFIRMA S.A.
Temat
Zaliczka na poczet dywidendy Q3 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 15/2023 podjętej 13.11.2023 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 1/11/2023 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 12.12.2023, zaś termin wypłaty zaliczki na 19.12.2023. Wypłata ta dotyczy III kwartału 2023.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2022, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Łączna kwota dotychczasowych zaliczek za 2023 rok wynosi 1,00 zł i stanowi 99,27% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 100% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy.


Podstawa prawna:
Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-13 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu
2023-11-13 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki