REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

HELIO S.A.: wyniki finansowe

2022-11-18 08:13
publikacja
2022-11-18 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-Q1_2022-z1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q1_2022-z2.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 150 58 216 12 796 12 708
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 024 4 080 633 891
III. Zysk (strata) brutto -29 3 479 -6 759
IV. Zysk (strata) netto -51 2 802 -11 612
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 687 -11 141 1 609 -2 432
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 995 -962 -417 -210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 467 14 887 -516 3 250
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 225 2 784 675 608
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 203 682 200 958 41 826 42 934
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 941 90 166 19 085 19 264
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 811 5 425 988 1 159
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 531 80 405 17 153 17 178
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 741 110 792 22 740 23 670
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 513 534
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,56 0,00 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22,15 22,16 4,55 4,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30
czerwca 2023 r.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2022-11-17 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 47 348 45 979 46 935
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 307 325 69
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 46 274 45 052 46 192
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 767 602 674
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 767 602 674
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 154 053 152 698 147 557
1. Zapasy 124 224 127 222 115 915
2. Należności krótkoterminowe 23 504 21 953 26 179
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 23 504 21 953 26 179
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 796 2 687 5 024
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 796 2 687 5 024
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 540 2 315 3 839
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 256 372 1 185
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 529 836 439
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 2 281 2 281 2 281
A k t y w a r a z e m 203 682 200 958 196 773
PASYWA
I. Kapitał własny 110 741 110 792 100 676
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 87 115 87 115 74 170
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 259 8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 918 0 12 945
5. Zysk (strata) netto -51 12 918 2 802
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 941 90 166 96 097
1. Rezerwy na zobowiązania 1 079 760 1 834
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 4
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 069 734 1 815
a) długoterminowa 125 125 201
b) krótkoterminowa 944 609 1 614
1.3. Pozostałe rezerwy 10 26 15
długoterminowe
a) krótkoterminowe 10 26 15
2. Zobowiązania długoterminowe 4 811 5 425 5 349
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 811 5 425 5 349
3. Zobowiązania krótkoterminowe 83 531 80 405 85 170
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 82 982 79 855 84 722
3.2. Fundusze specjalne 549 550 448
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 520 3 576 3 744
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 520 3 576 3 744
a) długoterminowe 3 295 3 351 3 520
b) krótkoterminowe 225 225 224
P a s y w a r a z e m 203 682 200 958 196 773
Wartość księgowa 110 741 110 792 100 676
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,15 22,16 20,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
1. Należności warunkowe 209 209 209
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 209 209 209
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 209 209 209
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 209 209 209
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 150 58 216
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 085 1 289
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58 065 56 927
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 519 43 862
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 566 1 360
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 953 42 502
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 631 14 354
IV. Koszty sprzedaży 5 612 5 416
V. Koszty ogólnego zarządu 5 065 4 858
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 954 4 080
VII. Pozostałe przychody operacyjne 159 82
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 68 12
2. Dotacje 56 57
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne 35 13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 89 82
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 89 82
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 024 4 080
X. Przychody finansowe 0 0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe 3 053 601
1. Odsetki w tym: 1 288 140
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2 10
3. Inne 1 763 451
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -29 3 479
XIII. Podatek dochodowy 22 677
a) część bieżąca 188 516
b) część odroczona -166 161
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -51 2 802
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -51 2 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 110 792 97 874 97 874
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 110 792 97 874 97 874
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 87 115 74 170 74 170
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 12 945 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 12 945 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 12 945 0
nabycie akcji własnych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 87 115 87 115 74 170
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 259 8 259 8 259
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
nabycie akcji własnych
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 259 8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 918 12 945 12 945
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 918 12 945 12 945
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 918 12 945 12 945
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 12 945 0
- przekazanie na kapitał zapasowy 0 12 945 0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 918 0 12 945
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12 918 0 12 945
5. Wynik netto -51 12 918 2 802
a) zysk netto 0 12 918 2 802
b) strata netto -51 0 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 110 741 110 792 100 676
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 110 741 110 792 100 676
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -51 2 802
II. Korekty razem 7 738 -13 943
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 860 858
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 934 79
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -68 -12
4. Zmiana stanu rezerw 318 447
5. Zmiana stanu zapasów 2 997 -20 932
6. Zmiana stanu należności -1 551 -7 834
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 046 14 355
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 85 -265
9. Inne korekty 117 -639
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 687 -11 141
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 68 12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 063 974
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 063 974
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 995 -962
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 102 16 130
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 102 12 115
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 0 4 015
II. Wydatki 4 569 1 243
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 650 1 171
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 919 72
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 467 14 887
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 225 2 784
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 225 2 784
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 315 1 055
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 540 3 839
- o ograniczonej możliwości dysponowania 408 8
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-Q1_2022-z1.pdfSA-Q1_2022-z1.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmującego okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
SA-Q1_2022-z2.pdfSA-Q1_2022-z2.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki