REKLAMA

HELIO S.A.: wyniki finansowe

2021-03-29 08:22
publikacja
2021-03-29 08:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-P_2020-zal1.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
SA-P_2020-zal2.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2020-zal5.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2020-zal3.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )
SA-P_2020-zal4.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143 715 119 004 31 886 27 576
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 835 3 937 2 182 912
III. Zysk (strata) brutto 9 892 3 276 2 195 759
IV. Zysk (strata) netto 7 967 2 611 1 768 605
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 459 -13 051 -767 -3 024
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 947 -7 247 -432 -1 679
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 969 21 140 1 324 4 899
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 563 842 125 195
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 156 357 124 486 33 882 27 874
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 461 39 557 13 752 8 857
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 951 6 454 1 506 1 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 685 32 248 11 850 7 221
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 896 84 929 20 130 19 017
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 542 560
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,59 0,52 0,35 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,58 16,99 4,03 3,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2020-zal1.pdfSA-P_2020-zal1.pdf Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2020-zal2.pdfSA-P_2020-zal2.pdf Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2021-03-25 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SA-P_2020-zal5.pdfSA-P_2020-zal5.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności HELIO S.A. w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 obejmującym okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 47 850 46 726 45 915
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 105 53 84
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 46 568 45 876 45 069
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 177 797 762
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 177 797 762
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 106 226 75 909 106 318
1. Zapasy 70 535 60 045 71 387
2. Należności krótkoterminowe 33 348 13 807 32 712
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 33 348 13 807 32 712
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 181 1 516 2 079
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 181 1 516 2 079
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 079 1 516 2 079
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 102 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162 541 140
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 2 281 1 851 1 851
A k t y w a r a z e m 156 357 124 486 154 084
PASYWA
I. Kapitał własny 92 896 84 929 84 240
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 74 170 70 440 70 440
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 689 8 689
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto 7 967 3 300 2 611
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 461 39 557 69 844
1. Rezerwy na zobowiązania 1 825 855 738
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 17 26
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 804 822 702
a) długoterminowa 196 196 123
b) krótkoterminowa 1 608 626 579
1.3. Pozostałe rezerwy 9 16 10
długoterminowe
a) krótkoterminowe 9 16 10
2. Zobowiązania długoterminowe 6 951 6 454 7 208
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 6 951 6 454 7 208
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 54 685 32 248 61 898
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 54 525 31 909 61 740
3.2. Fundusze specjalne 160 339 158
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 156 357 124 486 154 084
Wartość księgowa 92 896 84 929 84 240
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,58 16,99 16,85
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
1. Należności warunkowe 0 240 240
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 240 240
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 240 240
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 240 240

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 143 715 119 004
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 885 9 098
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 132 830 109 906
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 111 400 94 147
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 879 7 526
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102 521 86 621
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 32 315 24 857
IV. Koszty sprzedaży 15 784 15 601
V. Koszty ogólnego zarządu 6 111 4 982
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 420 4 274
VII. Pozostałe przychody operacyjne 93 36
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20 9
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 73 27
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 678 373
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 323 136
2. Inne koszty operacyjne 355 237
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 835 3 937
X. Przychody finansowe 513 112
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 0 24
- od jednostek powiązanych 0 0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 513 88
XI. Koszty finansowe 456 773
1. Odsetki w tym: 430 729
- dla jednostek powiązanych 0 0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 26 44
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 9 892 3 276
XIII. Podatek dochodowy 1 925 665
a) część bieżąca 2 309 751
b) część odroczona -384 -86
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 7 967 2 611
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 967 2 611
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,59 0,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 929 81 628 81 628
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 929 81 628 81 628
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 70 440 74 298 74 298
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 730 -3 858 -3 859
a) zwiększenia (z tytułu) 3 730 6 682 6 681
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 300 4 830 4 830
- nabycie akcji własnych 430 1 852 1 851
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 10 540 10 540
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych 0 10 540 10 540
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 170 70 440 70 439
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 689 0 0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -430 8 689 8 689
a) zwiększenia (z tytułu) 0 10 540 10 540
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych 0 10 540 10 540
b) zmniejszenia (z tytułu) 430 1 851 1 851
- nabycie akcji własnych 430 1 851 1 851
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 689 8 689
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 300 4 830 4 830
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 300 4 830 4 830
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 300 4 830 4 830
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 3 300 4 830 4 830
- przekazanie na kapitał zapasowy 3 300 4 830 4 830
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5. Wynik netto 7 967 3 300 2 611
a) zysk netto 7 967 3 300 2 611
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 896 84 929 84 239
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 896 84 929 84 239

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2020 półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 7 967 2 611
II. Korekty razem -11 426 -15 662
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 681 1 248
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 456 773
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 -10
4. Zmiana stanu rezerw 970 270
5. Zmiana stanu zapasów -10 490 -19 378
6. Zmiana stanu należności -19 541 -21 448
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 621 22 561
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 322
9. Inne korekty -102 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 459 -13 051
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 38 10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 985 7 257
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 985 7 257
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 947 -7 247
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 8 339 25 054
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 8 339 25 054
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 370 3 914
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 430 1 851
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 521 1 384
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki 419 679
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 969 21 140
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 563 842
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 563 842
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 516 1 237
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 079 2 079
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
SA-P_2020-zal3.pdfSA-P_2020-zal3.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za półrocze roku obrotowego 2020/2021 obejmujące okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
SA-P_2020-zal4.pdfSA-P_2020-zal4.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki