9,3000 zł
-3,12% -0,3000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-Q_2019_1-zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 358 24 565 7 899 5 737
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 538 860 124 201
III. Zysk (strata) brutto 40 784 9 183
IV. Zysk (strata) netto 27 619 6 145
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 426 -1 818 328 -425
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 751 -1 007 -1 322 -235
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 487 2 964 1 721 692
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 162 139 727 32
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 122 622 104 878 28 037 24 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 943 23 250 9 361 5 468
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 437 4 753 1 472 1 118
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 062 18 028 7 788 4 240
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 679 81 628 18 675 19 198
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 572 588
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,12 0,00 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,34 16,33 3,74 3,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego
za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do
30 czerwca 2020 r.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2019-11-29 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 44 726 39 834 32 433
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 58 64 34
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 43 949 39 080 31 748
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 719 690 651
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 719 690 651
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 76 031 65 044 75 051
1. Zapasy 54 496 52 009 61 332
2. Należności krótkoterminowe 16 776 11 264 12 249
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 16 776 11 264 12 249
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 399 1 237 1 169
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 399 1 237 1 169
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 399 1 237 1 169
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 360 534 301
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 1 865 0 0
A k t y w a r a z e m 122 622 104 878 107 484
PASYWA
I. Kapitał własny 81 679 81 628 77 417
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 63 758 74 298 63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 24 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 540 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 830 0 11 074
6. Zysk (strata) netto 27 4 830 619
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 943 23 250 30 067
1. Rezerwy na zobowiązania 444 469 736
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 40 66
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 416 416 670
a) długoterminowa 123 123 93
b) krótkoterminowa 293 293 577
1.3. Pozostałe rezerwy 0 13 0
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 13 0
2. Zobowiązania długoterminowe 6 437 4 753 5 554
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 6 437 4 753 5 554
3. Zobowiązania krótkoterminowe 34 062 18 028 23 777
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 33 829 17 793 23 647
3.2. Fundusze specjalne 233 235 130
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 122 622 104 878 107 484
Wartość księgowa 81 679 81 628 77 417
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,34 16,33 15,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 240 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 240 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 240 0 0
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 240 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 358 24 565
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 051 1 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 307 23 325
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 579 17 269
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 039 1 086
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 540 16 183
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 779 7 296
IV. Koszty sprzedaży 5 117 4 410
V. Koszty ogólnego zarządu 2 060 1 963
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 602 923
VII. Pozostałe przychody operacyjne 14 30
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne przychody operacyjne 14 30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 78 93
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 78 93
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 538 860
X. Przychody finansowe 24 126
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 24 0
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 0 126
XI. Koszty finansowe 522 202
1. Odsetki w tym: 273 173
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 23 29
3. Inne 226 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 40 784
XIII. Podatek dochodowy 13 165
a) część bieżąca 54 171
b) część odroczona -41 -6
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 27 619
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 27 619
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 81 629 76 798 76 798
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 629 76 798 76 798
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 298 63 224 63 224
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 540 11 074 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 11 074 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 11 074 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 10 540 0 0
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych 10 540 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 63 758 74 298 63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 24 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 24 0 0
- wyceny bilansowej 24 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 24 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 10 540 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 10 540 0 0
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych 10 540 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 540 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 830 11 074 11 074
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 830 11 074 11 074
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 830 11 074 11 074
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 11 074 0
- przekazanie na kapitał zapasowy 0 11 074 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 830 0 11 074
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 830 0 11 074
6. Wynik netto 27 4 830 619
a) zysk netto 27 4 830 619
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 81 679 81 628 77 417
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81 679 81 628 77 417
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 27 619
II. Korekty razem 1 399 -2 437
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 592 575
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 320 202
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw -24 94
4. Zmiana stanu zapasów -2 487 -10 900
5. Zmiana stanu należności -5 511 1 074
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 364 6 427
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 145 91
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 426 -1 818
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 5 751 1 007
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 751 1 007
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 751 -1 007
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 820 4 095
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 12 820 4 095
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 5 333 1 131
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 1 841 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 3 222 981
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki 270 150
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 487 2 964
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 162 139
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 162 139
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 237 1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 399 1 169
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-Q_2019_1-zal1.pdfSA-Q_2019_1-zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.