REKLAMA

GTC: wyniki finansowe

2021-05-13 07:02
publikacja
2021-05-13 07:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_Q1_rozszerzony_skosolidowany_raport_kwartalny_Grupy_GTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_Q1_GTC_Group_consolidated_quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Skonsolidowany rachunek wyników
I. Przychody operacyjne 169.357 177.335 37.227 41.025
II. Koszty operacyjne (44.406) (48.232) (9.761) (11.158)
III. Zysk brutto z działalności operacyjnej 124.951 129.103 27.466 29.867
IV. Koszty sprzedaży (1.656) (1.396) (364) (323)
V. Koszty administracyjne (13.557) (6.142) (2.980) (1.421)
VI. Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto (12.089) (26.317) (2.594) (5.781)
VII. Koszty finansowe netto (38.623) (37.360) (8.490) (8.643)
VIII. Zysk/(strata) netto 39.407 11.586 8.706 2.786
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.) 0,08 0,02 0,02 0,01
X. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.) 485.555.122 485.555.122 485.555.122 485.555.122
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 101.229 96.769 22.252 22.393
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (90.755) (62.540) (19.949) (14.467)
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (88.978) 69.957 (19.559) 16.184
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.183.968 894.736 254.054 196.546
XV. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzien 31 /02/2021. Na dzień 31/12/2020 Na dzien 31 /02/2021. Na dzień 31/12/2020
XVI. Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie) 9.098.517 8.962.320 1.952.346 1.942.082
XVII. Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną 655.644 647.766 140.687 140.367
XVIII. Prawo wieczystego użytkowania gruntów 196.171 196.955 42.094 42.679
XIX. Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 36.961 46.582 7.931 10.094
XX. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 17.397 7.291 3.733 1.580
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.183.968 1.255.207 254.054 271.996
XXII. Pozostałe 374.301 322.077 80.317 71.959
XXIII. Aktywa łącznie 11.562.959 11.448.198 2.481.162 2.480.757
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 6.571.769 5.880.931 1.410.160 1.274.363
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 445.967 1.071.769 95.637 232.246
XXVI. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 5.033 - 1.080 -
XXVII. Kapitał własny 4.540.460 4.495.498 974.285 974.148
XXVIII. Kapitał podstawowy 48.556 48.556 11.007 11.007
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021_Q1_rozszerzony skosolidowany raport kwartalny Grupy GTC.pdf2021_Q1_rozszerzony skosolidowany raport kwartalny Grupy GTC.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy GTC za I kw. 2021 r.
2021_Q1_GTC Group consolidated quarterly report.pdf2021_Q1_GTC Group consolidated quarterly report.pdf Consolidated interim report for the first quarter of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Yovav Carmi Prezes Zarządu Yovav Carmi
2021-05-13 Ariel A. Ferstman Członek Zarządu Ariel A. Ferstman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki