REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

GETIN: wyniki finansowe

2022-11-17 07:59
publikacja
2022-11-17 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2022Q3_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2022Q3_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 179 030 176 568 38 189 38 734
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 11 727 38 452 2 501 8 435
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana (201 709) 75 340 (43 027) 16 527
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana (201 709) 75 340 (43 027) 16 527
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana (204 061) 50 883 (43 528) 11 162
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana 2 915 (171 651) 622 (37 655)
Zysk (strata) netto ogółem (201 146) (120 768) (42 907) (26 493)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (200 860) (120 909) (42 846) (26 524)
- z działalności kontynuowanej (204 061) 50 883 (43 528) 11 162
- z działalności zaniechanej 3 201 (171 792) 683 (37 686)
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące (286) 141 (61) 31
- z działalności kontynuowanej - - - -
- z działalności zaniechanej (286) 141 (61) 31
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) (1,06) (0,64) (0,23) (0,14)
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) (1,06) (0,64) (0,23) (0,14)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 915 (341 173) 2 755 (74 843)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 77 633 73 626 16 560 16 151
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 917) (115 149) (836) (25 260)
Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmiany kursów 86 631 (382 696) 18 479 (83 952)
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa ogółem 917 697 1 455 497 188 447 316 454
Zobowiązania ogółem 699 845 763 921 143 711 166 091
Zobowiązania wobec klientów 480 377 - 98 644 -
Kapitał własny ogółem 217 852 691 576 44 735 150 362
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 217 852 662 274 44 735 143 991
Udziały niekontrolujące - 29 302 - 6 371
Kapitał zakładowy 18 977 759 069 3 897 165 037
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- --------------------------- ------------------------- --------------------------
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021
Przychody ogółem 16 121 62 112 3 439 13 626
Zysk (strata) brutto (204 518) 21 192 (43 626) 4 649
Zysk (strata) netto (202 692) 13 345 (43 236) 2 927
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (1,07) 0,07 (0,23) 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (1,07) 0,07 (0,23) 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 247 17 869 13 918 3 920
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 81 856 88 110 17 461 19 329
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (856) (27 984) (183) (6 139)
Przepływy pieniężne netto razem 146 247 77 995 31 196 17 110
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa ogółem 414 993 702 804 85 218 152 803
Zobowiązania długoterminowe 1 172 63 633 241 13 835
Zobowiązania krótkoterminowe 195 352 6 443 40 115 1 401
Kapitał własny 218 469 632 728 44 862 137 568
Kapitał zakładowy 18 977 759 069 3 897 165 037
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF2022Q3_PL.pdfSF2022Q3_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2022
SzDz2022Q3_PL.pdfSzDz2022Q3_PL.pdf Sprawozdanie z działalaności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 9 miesięcy 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2022-11-17 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki