REKLAMA
SPRAWDŹ

GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

2018-05-17 08:00
publikacja
2018-05-17 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Q12018_GNB_Sprawozdanie_Finansowe_Grupa_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-05-17
GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-208 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przyokopowa 33
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat
I. Wynik z tytułu odsetek 296 912 328 813 71 059 76 662
II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 35 422 39 019 8 477 9 097
III. Zysk/ (strata) brutto (43 529) (99 786) (10 418) (23 265)
IV. Zysk/ (strata) netto (47 737) (95 522) (11 425) (22 271)
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (47 737) (96 548) (11 425) (22 510)
VI. Całkowite dochody/ (straty) za okres (52 575) (65 155) (12 583) (15 191)
VII. Przepływy pieniężne netto (925 854) 575 814 (221 581) 134 251
VIII. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
IX. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 41 444 055 42 711 803 9 848 533 10 240 428
X. Suma aktywów 58 424 469 59 835 536 13 873 705 14 345 953
XI. Zobowiązania wobec klientów 48 604 130 48 613 567 11 549 039 11 655 414
XII. Kapitał własny ogółem 3 654 184 4 315 503 868 287 1 034 669
XIII. Kapitał Tier 1 4 087 115 4 196 859 971 157 1 006 224
XIV. Kapitał Tier 2 1 238 162 1 329 687 294 205 318 801
XV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 12,28% 12,58% 12,28% 12,58%
XVI. Liczba akcji 901 696 125 901 696 125 901 696 125 901 696 125
Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat
XVII. Wynik z tytułu odsetek 284 923 321 633 68 189 74 988
XVIII. Wynik z tytułu prowizji i opłat 26 439 20 652 6 328 4 815
XIX. Zysk/ (strata) brutto (16 081) (75 575) (3 849) (17 620)
XX. Zysk/ (strata) netto (17 553) (66 354) (4 201) (15 470)
XXI. Całkowite dochody/ (straty) za okres (23 291) (36 112) (5 574) (8 419)
XXII. Przepływy pieniężne netto (933 194) 581 092 (223 338) 135 481
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XXIV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 379 257 43 643 399 10 069 920 10 463 785
XXV. Suma aktywów 58 832 597 60 259 446 13 979 469 14 447 588
XXVI. Zobowiązania wobec klientów 48 696 093 48 710 831 11 570 891 11 678 734
XXVII. Kapitał własny ogółem 3 711 170 4 343 958 881 827 1 041 492
XXVIII. Kapitał Tier 1 4 084 243 4 090 529 970 475 980 731
XXIX. Kapitał Tier 2 1 238 162 1 329 687 294 205 318 801
XXX. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 12,32% 12,43% 12,32% 12,43%
XXXI. Liczba akcji 901 696 125 901 696 125 901 696 125 901 696 125


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według
następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2018 roku w wysokości 1 EUR =
4,2085 zł oraz na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1 EUR = 4,1709 zł.


- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 3
miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku oraz 31 marca 2017 roku
(odpowiednio: 1 EUR = 4,1784 zł i 1 EUR= 4,2891 zł)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q12018_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa_final.pdfQ12018_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa_final.pdf 2018 Q1 GNB Skonsolidowany raprot kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-17 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu
2018-05-17 Maciej Kleczkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki