REKLAMA

GAMES OPERATORS S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 19:25
publikacja
2023-11-29 19:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SIGNED_Games_Operators_SF_30.09.2023_OST_(2)_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 3 452 4 736 754 1 010
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 103 2 192 241 468
III. EBITDA* 1 306 2 353 285 502
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 195 4 864 261 1 037
V. Zysk (strata) netto 1 145 4 370 250 932
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 026 3 900 224 832
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 563 (649) 341 (139)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 463) (129) (756) (28)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem (873) 3 121 (191) 666
X. Liczba akcji na 30.09. 5 499 260 5 499 260 5 499 260 5 499 260
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,79 0,05 0,17
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.09 3,29 3,83 0,72 0,82
XIII. Aktywa / Pasywa razem 23 462 22 839 5 061 4 870
XIV. Aktywa trwałe 4 145 1 645 894 351
XV. Aktywa obrotowe 19 317 21 194 4 167 4 519
XVI. Kapitał własny 18 084 20 008 3 901 4 266
XVII. Zobowiązania razem 5 378 2 831 1 160 604
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 572 597 123 127
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 806 2 234 1 037 476


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów – według
średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. –
4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO, -
pozycje skróconego śródrocznego rachunku zysków i strat oraz skróconego
śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia
do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30
września 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR. *EBITDA liczona jako zysk z
działalności operacyjnej powiększony o amortyzację


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SIGNED_Games Operators_SF 30.09.2023_OST (2) (1).pdfSIGNED_Games Operators_SF 30.09.2023_OST (2) (1).pdf skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Bartłomiej Gajewski Prezes Zarządu Bartłomiej Gajewski
2023-11-29 Jakub Ananicz Członek Zarządu Jakub Ananicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki