REKLAMA

FINTECH: Rejestracja zmian statutu Fintech S.A.

2023-09-14 12:36
publikacja
2023-09-14 12:36
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji w dniu 11 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, wynikających z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 września 2023 r.

W związku z rejestracją zmiany statutu Spółki, statut uległ zmianie w ten sposób, że zmieniono treść § 13, § 20 ust. 1 lit. „c”, § 22 ust. 1, § 30. § 38 oraz § 39, które otrzymały następującą treść:

§ 13
"1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.026.804,76 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy osiemset cztery złote 76/100) („kapitał docelowy”). Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.”

§ 20 ust. 1 lit. c):
„powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,”

§ 22 ust. 1:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 3.”

§ 30:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają kwalifikowaną większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej.”

§ 38:
„Członków Zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.”

§ 39:
„Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki: (1) każdy członek Zarządu samodzielnie – w przypadku Zarządu jednoosobowego, (2) dwaj członkowie Zarządu łącznie – w przypadku Zarządu dwuosobowego, a w razie ustanowienia prokury – jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.”.

Ustalono także tekst jednolity statutu, uwzględniający wszystkie dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 oraz w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230914_123607_0000149410_0000154272.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki