17,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_Grupy_Ferro_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Ferro_i_Grupy_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Ferro_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Ferro_za_I_polorcze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_Ferro_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_Grupy_Ferro_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 215 258,7 194 563,0 50 200,3 45 892,9
II. Zysk z działalności operacyjnej 30 164,8 28 329,9 7 034,7 6 682,4
III. Zysk brutto 27 817,8 25 379,0 6 487,4 5 986,3
IV. Zysk netto 22 525,1 20 477,7 5 253,1 4 830,2
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,06 0,96 0,25 0,23
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,06 0,96 0,25 0,23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 953,6 (22 645,8) 4 186,9 (5 341,6)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (962,4) (3 507,8) (224,4) (827,4)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 468,5) 783,9 (2 441,4) 184,9
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 6 522,7 (25 369,7) 1 521,2 (5 984,1)
XII. Pozycje bilansowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XIII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa, razem 421 803,5 390 875,0 99 201,2 90 901,2
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 086,7 157 674,0 44 470,1 36 668,4
XVI. Zobowiązania długoterminowe 29 594,0 39 033,3 6 960,0 9 077,5
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 159 492,7 118 640,7 37 510,0 27 590,9
XVIII. Kapitał własny 232 716,8 233 201,0 54 731,1 54 232,8
XIX. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 995,9 4 940,2


Dane finansowe w EUR
zostały przeliczone wg następujących zasad:


· 
* poszczególne
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych – według średniego kursu
wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2019
r. w wysokości 4,2880
PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018
r. w wysokości 4,2395 PLN/EUR;


·   
* poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 30 czerwca2019
r. w wysokości 4,2520
PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2018
r. w wysokości 4,3000
PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro za I półrocze 2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro za I półrocze 2019.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro za I półrocze 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Ferro i Grupy za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Ferro i Grupy za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Ferro i Grupy za I półrocze 2019
Oświadczenie Zarządu Ferro za I półrocze 2019.pdfOświadczenie Zarządu Ferro za I półrocze 2019.pdf Oświadczenie Zarządu Ferro za I półrocze 2019
Oświadczenie Zarządu Grupy Ferro za I półorcze 2019.pdfOświadczenie Zarządu Grupy Ferro za I półorcze 2019.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Ferro za I półorcze 2019
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Ferro za I półrocze 2019.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Ferro za I półrocze 2019.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Ferro za I półrocze 2019
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Ferro za I półrocze 2019.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Ferro za I półrocze 2019.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Ferro za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-09-13 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.