REKLAMA
WEBINAR

ENERGOPLD: Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż lokali mieszkalnych kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce”

2014-02-25 09:42
publikacja
2014-02-25 09:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż lokali mieszkalnych kompleksu mieszkaniowego "Osiedle Książęce"
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 lutego 2014 r. ogłosił pisemny konkurs ofert na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Przedmiotem konkursu ofert są 182 samodzielne lokale mieszkalne (stanowiące udziały w prawie własności nieruchomości budynkowych) wraz z przynależnymi miejscami parkingowymi, komórkami oraz udziałami w częściach wspólnych nieruchomości budynkowych stanowiących zabudowany kompleks mieszkaniowy wielorodzinny “Osiedle Książęce – etap 1", łącznie z udziałami w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 6/2 oraz numer 6/3 położoną w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, objętej księgą wieczystą numer KA1K/00000464/2 oraz stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/4, położoną w Katowicach przy ul. Piotrowickiej, objętej księgą wieczystą numer KA1K/00116719/1.
Wskazane powyżej nieruchomości zostały szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu oraz w operatach szacunkowych z dnia 31 sierpnia 2013 r. oraz z dnia 15 października 2013 r., sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Każda oferta złożona przez oferenta może dotyczyć tylko jednego lokalu mieszkalnego. W sytuacji, gdy oferent będzie zainteresowany zakupem więcej niż jednego lokalu mieszkalnego wówczas powinien złożyć odrębną ofertę w odniesieniu do każdego lokalu mieszkalnego.
Składanie ofert częściowych, nieobejmujących któregokolwiek z elementów związanych z lokalami mieszkalnymi jest wyłączone.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 100% ceny oszacowania i została określona w odniesieniu do poszczególnych lokali mieszkalnych w wykazie stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 5% wartości przedmiotu konkursu, na który została złożona oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w siedzibie Spółki przy udziale komisji konkursowej powołanej przez Syndyka.
Umowa sprzedaży przedmiotu konkursu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyboru oferty, w kancelarii notarialnej wybranej przez Syndyka. W szczególnych wypadkach Syndyk może zezwolić na wydłużenie tego terminu do 4 miesięcy. Zapłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu konkursu zostaje wyłączona.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w ogłoszeniu, które ukazało się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 25 lutego 2014 r. Warunki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie firmowej Emitenta www.energomontaz.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-25 Mirosław Mozdżeń Syndyk masy upadłości Mirosław Mozdżeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki