REKLAMA
WAŻNE

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2023-08-24 06:39
publikacja
2023-08-24 06:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_SF_Grupy_Energa_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_Grupy_Energa_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Skrocone_srodroczne_jednostkowe_SF_Energi_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowego_SF_Energi_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Sprawozdanie_Zarzadu_Energi_z_dzialalnosci_GKE_w_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa niebadane niebadane niebadane niebadane
II. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
III. Przychody ze sprzedaży wraz z Przychodami z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny 13 434 9 517 2 912 2 050
IV. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 022 1 383 438 298
V. Zysk/(Strata) brutto przed opodatkowaniem 1 756 1 283 381 276
VI. Zysk/(Strata) netto przypadający właścicielom jednostki dominującej 1 424 1 039 309 224
VII. Całkowite dochody 1 378 1 192 299 257
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 502 1 975 109 425
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 959) (1 849) (641) (398)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 075 192 450 41
XI. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (382) 318 (83) 68
XII. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 3,44 2,51 1 1
XIII. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XV. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XVI. niebadane niebadane
XVII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XVIII. Aktywa trwałe 21 445 21 386 4 819 4 560
XIX. Aktywa obrotowe 8 576 5 804 1 926 1 238
XX. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 47 58 11 12
XXI. Suma aktywów 30 068 27 248 6 756 5 810
XXII. Zobowiązania długoterminowe 5 888 6 280 1 323 1 339
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 980 9 403 2 466 2 004
XXIV. Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 33 25 7 5
XXV. Kapitał własny 13 167 11 540 2 960 2 462
XXVI. Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 12 359 10 981 2 777 2 341
XXVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 016 964
XXVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 29,85 26,52 6,71 5,65
XXIX. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
XXX. Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego 414 414 414 414
XXXI. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA 1 półrocze 2023 1 półrocze 2022 1 półrocze 2023 1 półrocze 2022
XXXII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXXIII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXXIV. Przychody ze sprzedaży 44 28 10 6
XXXV. Strata z działalności operacyjnej (46) (44) (10) (9)
XXXVI. Zysk/(strata) brutto 166 7 36 2
XXXVII. Zysk/(strata) netto za okres 170 12 37 3
XXXVIII. Całkowite dochody 100 69 22 15
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (136) (50) (29) (11)
XL. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (54) (252) (12) (54)
XLI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (264) 460 (57) 99
XLII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (454) 158 (98) 34
XLIII. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 0,41 0,03 0,09 0,01
XLIV. Liczba akcji zwykłych w mln zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XLV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLVI. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XLVII. niebadane niebadane
XLVIII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XLIX. Aktywa trwałe 11 566 11 232 2 599 2 395
L. Aktywa obrotowe 1 730 3 011 389 642
LI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 14 20 3 4
LII. Aktywa razem 13 310 14 263 2 991 3 041
LIII. Zobowiązania długoterminowe 1 779 2 099 400 448
LIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 068 4 800 914 1 023
LV. Kapitał własny 7 463 7 364 1 677 1 570
LVI. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 1 016 964
LVII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 18,03 17,79 4,05 3,79
LVIII. Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln) 414 414 414 414


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 czerwca 2023 roku oraz
30 czerwca 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
czerwca 2023 roku - 4,4503, na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 czerwca 2023 roku - 4,6130, okresu od 1 stycznia do 30 czerwca
2022 roku - 4,6427.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa_I pół. 2023.pdf1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa_I pół. 2023.pdf 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Energa za I półrocze 2023 r.
2. Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego SF Grupy Energa_I pół. 2023.pdf2. Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego SF Grupy Energa_I pół. 2023.pdf 2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Energa za I półrocze 2023 r.
3. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energi_I pół. 2023.pdf3. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energi_I pół. 2023.pdf 3. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Energi SA za I półrocze 2023 r.
4. Raport biegłego z przeglądu jednostkowego SF Energi_I pół. 2023.pdf4. Raport biegłego z przeglądu jednostkowego SF Energi_I pół. 2023.pdf 4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Energi SA za I półrocze 2023 r.
5. Sprawozdanie Zarządu Energi z działalności GKE w I pół. 2023.pdf5. Sprawozdanie Zarządu Energi z działalności GKE w I pół. 2023.pdf 5. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Energa w I półroczu 2023 roku
6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_I półrocze 2023.pdf6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_I półrocze 2023.pdf 6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za I półrocze 2023 r.
7. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_I półrocze 2023.pdf7. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_I półrocze 2023.pdf 7. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energi SA za I półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-24 Zofia Paryła Prezes Zarządu Energi SA
2023-08-24 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
2023-08-24 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2023-08-24 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki