REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

2022-05-11 17:08
publikacja
2022-05-11 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GPP_1Q_2022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPP_1Q_2022_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(dane w mln zł oraz mln EUR)
w mln EUR w mln EUR
II. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2.986,7 2.987,4 645,7 645,9
III. Koszty operacyjne (2.633,7) (2.430,9) (569,4) (525,6)
IV. Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto (32,7) 5,0 (7,1) 1,1
V. Zysk z działalności operacyjnej 320,3 561,5 69,2 121,4
VI. Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto 6,9 (22,4) 1,5 (4,9)
VII. Koszty finansowe, netto (76,8) (57,1) (16,6) (12,3)
VIII. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 14,7 16,5 3,2 3,6
IX. Zysk brutto za okres 265,1 498,5 57,3 107,8
X. Podatek dochodowy (52,3) (108,1) (11,3) (23,4)
XI. Zysk netto 212,8 390,4 46,0 84,4
XII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 214,9 389,6 46,5 84,2
XIII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących (2,1) 0,8 (0,5) 0,2
XIV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,37 0,61 0,08 0,13
XV. EBITDA (1) 766,6 1.082,7 165,7 234,1
XVI. Marża EBITDA % 25,7% 36,2% 25,7% 36,2%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w mln zł oraz mln EUR)
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 578,8 889,0 125,1 192,2
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (534,8) (374,2) (115,6) (80,9)
XIX. wydatki inwestycyjne (2) (324,9) (335,5) (70,2) (72,5)
XX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (332,2) (612,0) (71,8) (132,3)
XXI. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (288,2) (97,2) (62,3) (21,0)
XXII. SKONSOLIDOWANY BILANS (dane w mln zł oraz mln EUR) 31 marca 2022 31 grudnia 2021 31 marca 2022 31 grudnia 2021
XXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (3) 3.353,7 3.644,3 720,8 783,3
XXIV. Aktywa 31.895,2 32.237,0 6.855,5 6.929,0
XXV. Zobowiązania długoterminowe 10.739,3 11.226,1 2.308,3 2.412,9
XXVI. Finansowe zobowiązania długoterminowe 9.745,1 10.111,4 2.094,6 2.173,3
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5.549,0 5.626,3 1.192,7 1.209,3
XXVIII. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 1.520,8 1.340,2 326,9 288,1
XXIX. Kapitał własny 15.606,9 15.384,6 3.354,5 3.306,7
XXX. Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,5 5,5


Wybrane dane finansowe:-
ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego
rachunku przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31
marca 2022 roku i 31 marca 2021 roku zostały przeliczone na euro po
kursie 4,6253 złotych za 1 euro, tj. po kursie średnioważonym za okres
od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku opublikowanym przez NBP;-
ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia
2021 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,6525 złotych za 1 euro
(kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2022 roku).(1)
EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF,
przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz
ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu
odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi,
podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności
operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu
utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych.(2)
Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w
rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają
nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom,
które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności
operacyjnej, oraz płatności z tytułu koncesji, raportowanych w odrębnej
pozycji w naszym rachunku przepływów pieniężnych.(3)
Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty
terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GPP 1Q 2022 PL.pdfGPP 1Q 2022 PL.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Polsat Plus za I kwartał 2022 roku
GPP 1Q 2022 ENG.pdfGPP 1Q 2022 ENG.pdf Interim consolidated report of Polsat Plus Group for 1Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-05-11 Maciej Stec Wiceprezes Zarządu Maciej Stec
2022-05-11 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-05-11 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2022-05-11 Jacek Felczykowski Członek Zarządu Jacek Felczykowski
2022-05-11 Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu Agnieszka Odorowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki