COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

2019-05-24 17:31
publikacja
2019-05-24 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 509 6 458 1 515 1 178
II. EBITDA* 151 1 076 35 260
III. Zysk na działalności operacyjnej 32 6 7 7
IV. Zysk brutto 21 -83 5 3
V. Zysk netto 20 -86 5 5
VI. Całkowite dochody ogółem 20 -86 5 5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 759 -403 177 -21
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -666 -211 -155 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -198 2 251 -46 18
X. Zmiana stanu środków pieniężnych -105 1 637 -24 -3
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,01 -0,04 0,00 0,00
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,01 -0,04 0,00 0,00
XIII. Stan na dzień 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.12.2017
XIV. Aktywa razem 13 325 17 956 3 098 3 888
XV. Rzeczowe aktywa trwałe 156 148 36 18
XVI. Należności krótkoterminowe 4 353 5 106 1 012 1 021
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 917 7 409 911 1 760
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 106 1 425 25 339
XIX. Kapitał własny 9 302 9 122 2 163 2 208
XX. Kapitał podstawowy 349 216 81 52


*zysk na działalności operacyjnej
powiększony o amoryzację


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q1_2019.pdfSkonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q1_2019.pdf Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q1_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2019-05-24 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki