REKLAMA

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2022-09-07 07:34
publikacja
2022-09-07 07:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Spr._Fin_GK_CI_Games_1H2022_06.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skons._Spr._zarzadu_GK_CI_Games_1H2022_06.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CI_Games_30.06.2022_Raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CI_Games_30.06.2022_Raport_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Fin._Report_CI_Games_Capital_Group_1H2022_06.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mgt_Report_CI_Games_Capital_Group_1H2022_06.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 461 49 224 6 555 10 825
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 008 17 316 2 369 3 808
III. Zysk (strata) brutto 13 521 17 638 2 909 3 879
IV. Zysk (strata) netto 13 344 13 582 2 871 2 987
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 537 10 849 3 343 2 386
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 966 -18 488 -7 524 -4 066
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -522 -338 -112 -74
VIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM -19 951 -7 977 -4 293 -1 754
IX. Aktywa trwałe 120 543 90 767 25 754 19 735
X. Aktywa obrotowe 45 990 61 345 9 826 13 338
XI. Aktywa RAZEM 166 533 152 112 35 579 33 072
XII. Kapitał własny 148 742 135 109 31 778 29 375
XIII. Kapitał zakładowy 1 829 1 829 391 398
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 791 17 003 3 801 3 697
XV. Zobowiązania długoterminowe 5 954 6 839 1 272 1 487
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 11 837 10 164 2 529 2 210
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 182 943 182 943 182 943 182 943
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) n / d n / d n / d n / d
DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 024 47 672 5 821 10 484
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 086 20 683 2 388 4 549
XXII. Zysk (strata) brutto 13 509 21 387 2 910 4 703
XXIII. Zysk (strata) netto 12 945 17 346 2 788 3 815
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 908 8 098 5 150 1 781
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 100 -15 801 -6 914 -3 475
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -522 -338 -112 -74
XXVII. Przepływy pieniężne netto RAZEM -8 714 -8 041 -1 877 -1 768
XXVIII. Aktywa trwałe 125 170 97 693 26 742 21 240
XXIX. Aktywa obrotowe 45 490 59 028 9 719 12 834
XXX. Aktywa RAZEM 170 660 156 721 36 461 34 074
XXXI. Kapitał własny 144 792 131 083 30 934 28 500
XXXII. Kapitał zakładowy 1 829 1 829 391 398
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 868 25 638 5 527 5 574
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 5 952 6 927 1 272 1 506
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 916 18 711 4 255 4 068
XXXVI. Liczba akcji w tys. sztuk 182 943 182 943 182 943 182 943
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,07 0,09 0,02 0,02
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) n / d n / d n / d n / d
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Spr. Fin_GK CI Games_1H2022_06.09.2022.pdfSpr. Fin_GK CI Games_1H2022_06.09.2022.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CI Games za I półrocze 2022 r.
Skons. Spr. zarzadu_GK CI Games_1H2022_06.09.2022.pdfSkons. Spr. zarzadu_GK CI Games_1H2022_06.09.2022.pdf Sprawozdanie Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy kapitałowej CI Games za I półrocze 2022 r.
CI Games_30.06.2022 Raport z przeglądu SSF.pdfCI Games_30.06.2022 Raport z przeglądu SSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za I półrocze 2022 r.
CI Games_30.06.2022 Raport z przeglądu JSF.pdfCI Games_30.06.2022 Raport z przeglądu JSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego CI Games S.A. za I półrocze 2022 r.
Fin. Report_CI Games Capital Group 1H2022_06.09.2022.pdfFin. Report_CI Games Capital Group 1H2022_06.09.2022.pdf ENG Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CI Games za I półrocze 2022 r.
Mgt Report_CI Games Capital Group_1H2022_06.09.2022.pdfMgt Report_CI Games Capital Group_1H2022_06.09.2022.pdf ENG Sprawozdanie Zarządu CI Games S.A, z działalności Grupy kapitałowej CI Games za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2022-09-07 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki