REKLAMA
PIT 2023

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2023-11-28 17:25
publikacja
2023-11-28 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_CD_PROJEKT_za_3Q_2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_CD_PROJEKT_za_3Q_2023.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_interim_consolidated_financial_statement_of_the_CD_PROJEKT_Group_Q3_2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 767 692 623 507 167 717 133 001
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 251 356 180 561 54 914 38 516
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 281 152 233 882 61 423 49 890
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 350 364 264 958 76 544 56 518
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 289 981 211 861 63 352 45 192
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 244 768 212 084 53 474 45 240
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -183 968 -321 193 -40 191 -68 514
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 395 -103 788 -22 370 -22 139
IX. Przepływy pieniężne netto razem -41 595 -212 897 -9 087 -45 413
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 388 100 739 100 388 100 739
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,89 2,11 0,63 0,45
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,89 2,11 0,63 0,45
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,00 19,82 4,75 4,07
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,99 19,81 4,74 4,07
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,00 1,00 0,22 0,21
XVI. Stan na dzień 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XVII. Aktywa razem 2 412 731 2 276 331 520 479 485 369
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 189 411 218 771 40 860 46 647
XIX. Zobowiązania długoterminowe 40 252 36 186 8 683 7 716
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 164 335 208 679 35 451 44 495
XXI. Kapitał własny 2 208 144 2 031 466 476 345 433 158
XXII. Kapitał zakładowy 99 911 100 771 21 553 21 487

Ogłoszone
przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym
skróconym sprawozdaniem finansowym:
Rok
obrotowy
średni
kurs w okresie*
Minimalny
kurs w okresie
Maksymalny
kurs w okresie
Kurs
na ostatni dzień okresu


01.01.2023-30.09.2023
4,5773
4,4135
4,7170
4,6356


01.01.2022-30.09.2022
4,6880
4,5982
4,8698
4,8698


01.01.2022-31.12.2022
4,6883
4,5756
4,8698
4,6899
*)
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie
Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono według
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne
pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2023.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2023.xhtml Raport Kwartalny Q3/2023 PL
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2023.xhtml.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 3Q 2023.xhtml.xades plik podpisowy
Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group Q3 2023.xhtmlCondensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group Q3 2023.xhtml Raport Kwartalny Q3/2023 EN

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Adam Kiciński Członek Zarządu
2023-11-28 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu
2023-11-28 Michał Nowakowski Członek Zarządu
2023-11-28 Adam Badowski Członek Zarządu
2023-11-28 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2023-11-28 Paweł Zawodny Członek Zarządu
2023-11-28 Jeremiah Cohn Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki