REKLAMA
NOWE DANE Z USA

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2022-11-28 17:11
publikacja
2022-11-28 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_skonsolidowane_Q3_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_skonsolidowane_Q3_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_FS_Q3_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 623,507 615,109 133,001 134,937
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 180,561 215,123 38,516 47,192
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 234,565 138,250 50,035 30,328
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 265,641 132,267 56,664 29,015
V. Zysk/(strata) netto przypisana właścicielom CD PROJEKT S.A. 212,462 121,390 45,320 26,629
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 212,084 966,291 45,240 211,976
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -321,193 -334,339 -68,514 -73,344
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103,788 -504,606 -22,139 -110,696
IX. Przepływy pieniężne netto razem -212,897 127,346 -45,413 27,936
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100,739 100,711 100,739 100,711
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 2.11 1.21 0.45 0.26
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 2.11 1.20 0.45 0.26
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19.84 18.21 4.07 3.93
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19.83 18.20 4.07 3.93
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1.00 5.00 0.21 1.10
XVI. Stan na dzień 30/9/2022 31/12/2021 30/9/2022 31/12/2021
XVII. Aktywa razem 2,230,805 2,158,735 458,090 469,351
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 207,515 226,407 42,613 49,225
XIX. Zobowiązania długoterminowe 35,584 36,112 7,307 7,851
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 196,698 228,267 40,391 49,630
XXI. Kapitał własny 1,998,523 1,894,356 410,391 411,870
XXII. Kapitał zakładowy 100,739 100,739 20,686 21,903


Ogłoszone
przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do
EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem
finansowym:Rok obrotowy
średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w
okresie Kurs na ostatni dzień okresu01.01.2022-30.09.2022
4.6880 4.5982 4.8698 4.869801.01.2021-30.09.2021 4.5585 4.4541
4.6603 4.632901.01.2021-31.12.2021 4.5775 4.4541 4.7210 4.5994*)
średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresiePoszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na
ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje jednostkowego i
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF skonsolidowane Q3_2022.xhtmlSF skonsolidowane Q3_2022.xhtml
SF skonsolidowane Q3_2022.xhtml.xadesSF skonsolidowane Q3_2022.xhtml.xades
Consolidated_FS_Q3_2022.xhtmlConsolidated_FS_Q3_2022.xhtml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2022-11-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2022-11-28 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2022-11-28 Michał Nowakowski Członek Zarządu
2022-11-28 Adam Badowski Członek Zarządu
2022-11-28 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2022-11-28 Paweł Zawodny Członek Zarządu
2022-11-28 Jeremiah Cohn Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki