REKLAMA

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2022-09-07 20:12
publikacja
2022-09-07 20:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._SF_skonsolidowane_H1_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1._SF_skonsolidowane_H1_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._CD_Projekt_2022_PSF_Oswiadczenie_Zarzadu_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._CD_PROJEKT_2022_PSSF_Oswiadczenie_Zarzadu_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Ankieta_-_Badanie_zdarzen_p_o_dacie__bilansowej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrEcone_EN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrEcone_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrEcone_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrEcone_EN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrEcone_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrEcone_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 377 916 470 617 81 400 103 496
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 101 334 162 171 21 827 35 664
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 137 484 122 614 29 613 26 965
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 153 616 115 865 33 088 25 481
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 113 746 105 048 24 500 23 102
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 656 880 463 30 727 193 628
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 132 928 -271 108 28 632 -59 621
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 141 -503 590 -461 -110 747
IX. Przepływy pieniężne netto razem 273 443 105 765 58 897 23 260
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 739 100 697 100 739 100 697
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,13 1,04 0,24 0,23
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,13 1,04 0,24 0,23
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,89 17,94 4,04 3,97
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,88 17,93 4,03 3,97
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,00 5,00 0,22 1,10
XVI. Stan na dzień 2022/06/30 2021/12/31 2022/06/30 2021/12/31
XVII. Aktywa razem 2 196 666 2 158 735 469 313 469 351
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 270 236 226 407 57 735 49 225
XIX. Zobowiązania długoterminowe 32 729 36 112 6 992 7 851
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 260 693 228 267 55 696 49 630
XXI. Kapitał własny 1 903 244 1 894 356 406 624 411 870
XXII. Kapitał zakładowy 100 739 100 739 21 523 21 903


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:Rok obrotowy średni kurs w okresie*
Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień
okresu01.01.2022-30.06.2022 4,6427 4,5982 4,6909 4,680601.01.2021-30.06.2021
4,5472 4,4541 4,6603 4,520801.01.2021-31.12.2021 4,5775 4,4541 4,721
4,5994*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresiePoszczególne pozycje aktywów i
pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 31/2022 z dnia 2022-09-07 o treści:


Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o
dokonaniu uzupełnienia w


przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2022 r.
skonsolidowanym raporcie


półrocznym grupy kapitałowej CD PROJEKT za I półrocze 2022 roku („Raport
Półroczny”),


polegającej na uzupełnieniu Raportu Półrocznego o treść (uprzednio
omyłkowo pominiętego) raportu


firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z przeglądu
skróconego śródrocznego


sprawozdania finansowego Spółki za powyższy okres („Raport Audytora”).


W pozostałej części Raport Półroczny nie ulega zmianie.


W związku z powyższym, Spółka przekazuje ponownie Raport Półroczny w
wersji uzupełnionej


poprzez dodanie Raportu Audytora.The Management Board of CD
PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“The Company”)


hereby announces an addendum to the consolidated semiannual financial
statement of the CD


PROJEKT Group for the first half of 2022 (“The Semiannual Financial
Statement”) published on 7


September 2022, which consists of the erroneously omitted report from
the review of the


abovementioned semiannual financial statement carried out by Grant
Thornton Polska Sp. z o.o. sp.


k., a licensed auditor (“The Audit Report”). The remainder of the
Semiannual Financial Statement is


left unchanged.


In relation to the foregoing, the Company hereby publishes an updated
version of the Semiannual


Financial Statement which now incorporates the Audit Report.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English


speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation,
certain discrepancies, omissions


or approximations may exist. In case of any differences between the
Polish and the English versions,


the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and
employees decline all


responsibility in this regard.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. SF skonsolidowane H1_2022.xhtml1. SF skonsolidowane H1_2022.xhtml
1. SF skonsolidowane H1_2022.xhtml.xades1. SF skonsolidowane H1_2022.xhtml.xades
2. Sprawozdanie Zarzadu H1_2022.xhtml2. Sprawozdanie Zarzadu H1_2022.xhtml
2. Sprawozdanie Zarzadu H1_2022.xhtml.xades2. Sprawozdanie Zarzadu H1_2022.xhtml.xades
3. CD Projekt 2022 PSF Oświadczenie Zarządu PL.pdf3. CD Projekt 2022 PSF Oświadczenie Zarządu PL.pdf
4. CD PROJEKT 2022 PSSF Oświadczenie Zarządu PL.pdf4. CD PROJEKT 2022 PSSF Oświadczenie Zarządu PL.pdf
5. Ankieta - Badanie_zdarzen_p o_dacie_ bilansowej.pdf5. Ankieta - Badanie_zdarzen_p o_dacie_ bilansowej.pdf
2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrĘcone_EN.xhtml2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrĘcone_EN.xhtml
2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml
2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml.XAdES2410_CD_PROJEKT_2022_PSSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml.XAdES
2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrĘcone_EN.xhtml2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrĘcone_EN.xhtml
2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml
2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml.XAdES2410_CD_Projekt_2022_PSF_MSSF_skrĘcone_PL.xhtml.XAdES

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2022-09-07 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2022-09-07 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2022-09-07 Michał Nowakowski Członek Zarządu
2022-09-07 Adam Badowski Członek Zarządu
2022-09-07 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2022-09-07 Paweł Zawodny Członek Zarządu
2022-09-07 Jeremiah Cohn Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki