REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2022-05-26 17:12
publikacja
2022-05-26 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_skonsolidowane_Q1_2022_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_skonsolidowane_Q1_2022.xhtml_(1).xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_FS_Q1_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 216 146 197 632 46 511 43 226
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 47 627 62 272 10 249 13 620
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 85 321 43 198 18 360 9 448
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 91 893 37 051 19 774 8 104
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 68 918 32 487 14 830 7 105
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 122 1 068 300 30 582 233 656
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 195 861 (81 915) 42 146 (17 916)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (984) 1 442 (211) 315
IX. Przepływy pieniężne netto razem 336 999 987 827 72 517 216 055
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 739 100 655 100 739 100 655
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,32 0,15 0,07
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,32 0,15 0,07
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,46 22,13 4,18 4,75
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 19,45 22,11 4,18 4,74
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,00 5,00 0,22 1,09
XVI. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa razem 2 252 549 2 158 735 484 159 469 351
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 263 599 226 407 56 657 49 225
XIX. Zobowiązania długoterminowe 37 825 36 112 8 130 7 851
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 254 795 228 267 54 765 49 630
XXI. Kapitał własny 1 959 929 1 894 356 421 264 411 870
XXII. Kapitał zakładowy 100 739 100 739 21 653 21 903


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


 Pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kursy te wynosiły odpowiednio:
od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. 4,6472 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do
31 marca 2021 r. 4,5721 PLN/EUR,


 Pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
Kursy te wynosiły odpowiednio 4,6525 PLN/EUR na dzień 31 marca 2022 r. i
4,5994 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF skonsolidowane Q1_2022 (1).xhtmlSF skonsolidowane Q1_2022 (1).xhtml
SF skonsolidowane Q1_2022.xhtml (1).xadesSF skonsolidowane Q1_2022.xhtml (1).xades
Consolidated_FS_Q1_2022.xhtmlConsolidated_FS_Q1_2022.xhtml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2022-05-26 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Adam Badowski Członek Zarządu
2022-05-26 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2022-05-26 Paweł Zawodny Członek Zarządu
2022-05-26 Jeremiah Cohn Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki