REKLAMA

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2021-09-01 17:06
publikacja
2021-09-01 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe__H1_2021__final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_H1_2021_-_PL_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_SA_2021_PSF_MSSF_skrocone__PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_CDP__2021_PSSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_Interim_Consolidated_Financial_Statement_H1_2021_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_H1_2021_-_EN_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_SA_2021_PSF_MSSF_skrocone__EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_CDP_2021_PSSF_MSSF_skrocone__EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 470 617 363 998 103 496 81 958
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 162 171 107 402 35 664 24 183
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 122 614 156 084 26 965 35 144
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 115 865 160 849 25 481 36 217
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 105 048 146 757 23 102 33 044
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 880 463 285 876 193 628 64 368
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -271 108 -168 968 -59 621 -38 045
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -503 590 -1 674 -110 747 -377
IX. Przepływy pieniężne netto razem 105 765 115 234 23 260 25 946
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 697 96 120 100 697 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,04 1,53 0,23 0,34
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,04 1,45 0,23 0,33
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,94 13,12 3,97 2,94
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,93 12,50 3,97 2,80
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,10 0,00
XVI. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 2 147 430 2 890 299 475 011 626 311
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 299 476 658 401 66 244 142 672
XIX. Zobowiązania długoterminowe 21 228 166 153 4 696 36 004
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 319 839 540 969 70 748 117 225
XXI. Kapitał własny 1 806 363 2 183 177 399 567 473 082
XXII. Kapitał zakładowy 100 739 100 655 22 283 21 811
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 367 173 255 758 80 747 57 586
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 88 553 33 958 19 474 7 646
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 128 141 148 588 28 180 33 456
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 121 881 153 910 26 804 34 654
XXVIII. Zysk/(strata) netto 110 365 141 274 24 271 31 809
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 948 385 263 768 208 565 59 390
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -269 284 -163 309 -59 220 -36 771
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -503 130 -1 176 -110 646 -265
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 175 971 99 283 38 699 22 354
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 697 96 120 100 697 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,10 1,47 0,24 0,33
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,10 1,40 0,24 0,32
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,43 12,71 3,86 2,84
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 17,42 12,10 3,85 2,71
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,10 0,00
XXXIX. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XL. Aktywa razem 2 048 030 2 745 083 453 024 594 843
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 257 277 574 722 56 910 124 539
XLII. Zobowiązania długoterminowe 20 320 164 990 4 495 35 752
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 272 068 452 928 60 181 98 147
XLIV. Kapitał własny 1 755 642 2 127 165 388 348 460 944
XLV. Kapitał zakładowy 100 739 100 655 22 283 21 811Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2021-30.06.2021


4,5472


4,4541


4,6603


4,5208
01.01.2020-30.06.2020


4,4413


4,2279


4,6044


4,4660
01.01.2020-31.12.2020


4,4742


4,2279


4,6330


4,6148

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresiePoszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku
zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_ H1 2021 _final.pdfSprawozdanie_finansowe_ H1 2021 _final.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie H1 2021 - PL_final.pdfSprawozdanie H1 2021 - PL_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
CDP SA 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfCDP SA 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego
GK CDP 2021 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdfGK CDP 2021 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Condensed Interim Consolidated Financial Statement H1 2021 FINAL.pdfCondensed Interim Consolidated Financial Statement H1 2021 FINAL.pdf Condensed Interim Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT
Capital Group for the period between 1 January and 30 June 2021
Report H1 2021 - EN_final.pdfReport H1 2021 - EN_final.pdf Canagement Board report on CD PROJEKT Capital Group activities for the
period between 1 January and 30 June 2021
CDP SA 2021 PSF MSSF skrócone EN.pdfCDP SA 2021 PSF MSSF skrócone EN.pdf Report on Review of the Condensed Interim Financial Statements
GK CDP 2021 PSSF MSSF skrócone EN.pdfGK CDP 2021 PSSF MSSF skrócone EN.pdf Report on Review of the Condensed Interim Consolidated Financial
Statements

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2021-09-01 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2021-09-01 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2021-09-01 Adam Badowski Członek Zarządu
2021-09-01 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2021-09-01 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki