REKLAMA
PIT 2023

CAVATINA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-11-27 17:03
publikacja
2023-11-27 17:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_SSF_Q3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_JSF_Q3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody z najmu i aranżacji 64 515 50 980 14 095 10 875
II. Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 88 341 144 476 19 300 30 818
III. Zysk z działalności operacyjnej 78 544 127 686 17 159 27 237
IV. Zysk (strata) brutto 31 411 66 994 6 862 14 291
V. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 605 53 590 5 594 11 431
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 387 (40 115) 19 310 (8 557)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (308 346) 155 507 (67 364) 33 171
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 226 501 (107 849) 49 484 (23 005)
IX. Środki pieniężne 53 290 139 568 11 642 29 771
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,01 2,11 0,22 0,45
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,01 2,11 0,22 0,45
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg. stanu na dzień 30 września 2023 roku oraz 31 grudnia 2022
XII. Aktywa razem 2 891 137 2 608 242 623 681 556 140
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 106 646 1 081 032 238 728 230 502
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 404 022 1 161 310 302 878 247 619
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 380 469 365 900 82 075 78 019
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKA CAVATINA HOLDING S.A.
XVI. Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności 30 874 58 620 6 745 12 504
XVII. Zysk z działalności operacyjnej 27 373 64 232 5 980 13 701
XVIII. Zysk (strata) brutto 23 104 60 904 5 048 12 991
XIX. Zysk netto 23 979 58 134 5 239 12 401
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 528) (13 480) (2 955) (2 875)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 144) (146 596) (1 998) (31 270)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 613 178 534 7 999 38 083
XXIII. Środki pieniężne 21 667 29 927 4 734 6 384
XXIV. Średnioważona liczba akcji 25 426 034 25 377 697 25 426 034 25 377 697
XXV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,94 2,29 0,21 0,49
XXVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,94 2,29 0,21 0,49
JEDNOSKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 30 września 2023 oraz 31 grudnia 2022
XXVII. Aktywa razem 2 009 163 1 927 487 433 420 410 987
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 748 347 818 542 161 435 174 533
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 141 482 13 590 30 521 2 898
XXX. Kapitał własny 1 119 334 1 095 355 241 465 233 556






W okresach objętych jednostkowym i
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego
w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2023:
4,6356 PLN/EUR, 31.12.2022: 4,6899 PLN/EUR- średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01.2023
-30.09.2023: 4,5773 PLN/EUR,


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdfGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2023r.
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdfCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf Jednostkowe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2023r.
Wybrane dane SSF_Q3_2023.pdfWybrane dane SSF_Q3_2023.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.
Wybrane_dane_JSF_Q3_2023.pdfWybrane_dane_JSF_Q3_2023.pdf Wybrane dane finansowe spółki CAVATINA HOLDING S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2023-11-27 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2023-11-27 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki