REKLAMA
RPP

CAVATINA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 17:22
publikacja
2022-11-28 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-09-30-PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-09-30-PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-Wybrane_dane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKCAVATINAHOLDING-Wybrane_dane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. Przychody z najmu i aranżacji 50 980 28 223 10 875 6 191
II. Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 144 476 177 552 30 818 38 950
III. Zysk z działalności operacyjnej 127 686 165 775 27 237 36 366
IV. Zysk (strata) brutto 66 994 147 525 14 291 32 363
V. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 53 590 118 354 11 431 25 963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (40 115) (100 925) (8 557) (22 140)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 155 507 (375 689) 33 171 (82 415)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (107 849) 525 602 (23 005) 115 302
IX. Środki pieniężne 139 568 62 437 29 771 13 697
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,11 6,13 0,45 1,35
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,11 6,08 0,45 1,35
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg. stanu na dzień 30 września 2022 roku oraz 31 grudnia 2021
XII. Aktywa razem 2 514 826 2 498 169 516 413 543 151
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 107 443 1 053 900 227 410 229 139
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 037 331 1 075 174 213 013 233 764
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 370 052 369 095 75 989 80 249
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKA CAVATINA HOLDING S.A.
XVI. Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności
58 620 117 354 12 504 25 744
XVII. Zysk z działalności operacyjnej 64 232 112 297 13 701 24 635
XVIII. Zysk (strata) brutto 60 904 111 392 12 991 24 436
XIX. Zysk (strata) netto 58 134 109 211 12 401 23 958
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 480) (7 434) (2 875) (1 631)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (146 596) (300 940) (31 270) (66 017)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 178 534 353 367 38 083 77 518
XXIII. Środki pieniężne 29 927 49 045 6 384 10 759
XXIV. Średnioważona liczba akcji 25 377 697 19 293 802 25 377 697 19 293 802
XXV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,29 5,66 0,49 1,24
XXVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 2,29 5,61 0,49 1,23
JEDNOSKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 30 września 2022 oraz 31 grudnia 2021
XXVII. Aktywa razem 1 835 721 1 604 822 376 960 348 920
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 703 384 523 382 144 438 113 794
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 13 710 20 947 2 815 4 554
XXX. Kapitał własny 1 118 627 1 060 493 229 707 230 572
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Lato,sans-serif">W
okresach objętych jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane
przez Narodowy Bank Polski</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Lato,sans-serif">-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2022:
4,8698 PLN/EUR, </font></span><br/><span style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Lato,sans-serif">31.12.2021:
4,5994 PLN/EUR</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: 0cm">
<span style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Lato,sans-serif">-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01.2022 -30.09.2022: 4,6880 PLN/EUR, </font></span><br/><span style="line-height: 107%"><font size="10.0pt" face="Lato,sans-serif">01.01.2021-30.09.2021:
4,5585 PLN/EUR</font></span>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
</font> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-09-30-PL.pdfGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-09-30-PL.pdf
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-09-30-PL.pdfCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-09-30-PL.pdf
CAVATINAHOLDING-Wybrane dane.pdfCAVATINAHOLDING-Wybrane dane.pdf
GKCAVATINAHOLDING-Wybrane dane.pdfGKCAVATINAHOLDING-Wybrane dane.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2022-11-28 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2022-11-28 Szymon Będkowski Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki