REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 17:15
publikacja
2022-11-24 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_09_CT_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z usług badań i rozwoju 3 337 2 707 712 594
II. Koszt własny sprzedanych usług 1 129 482 241 105
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 208 2 225 471 489
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -30 170 -20 898 -6 436 -4 584
V. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -29 379 -21 670 -6 267 -4 754
VI. Zysk (strata) netto -29 379 -21 670 -6 267 -4 754
VII. Liczba akcji (w szt.) 4 168 130 4 127 972 4 168 130 4 127 972
VIII. Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -7,05 -5,25 -1,50 -1,15
IX. Aktywa trwałe 13 210 12 986 2 713 2 823
X. Aktywa obrotowe 104 393 130 555 21 437 28 385
XI. Kapitał własny 101 350 124 201 20 812 27 004
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 144 2 973 851 646
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 109 16 367 2 487 3 559
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 785 -22 855 -4 434 -5 014
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 352 -333 -4 128 -73
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 959 142 592 -1 058 31 280
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z usług badań i rozwoju 3 337 2 707 712 594
XVIII. Koszt własny sprzedanych usług 1 129 482 241 105
XIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 208 2 225 471 489
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -30 143 -20 977 -6 430 -4 602
XXI. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -29 347 -21 749 -6 260 -4 771
XXII. Zysk (strata) netto -29 347 -21 749 -6 260 -4 771
XXIII. Liczba akcji (w szt.) 4 168 130 4 127 972 4 168 130 4 127 972
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -7,04 -5,27 -1,50 -1,16
XXV. Aktywa trwałe 10 448 13 049 2 145 2 837
XXVI. Aktywa obrotowe 104 511 130 220 21 461 28 312
XXVII. Kapitał własny 101 222 124 063 20 786 26 974
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 044 2 973 420 646
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 11 693 16 233 2 401 3 529
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 379 -22 891 -4 347 -5 021
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 485 -333 -4 156 -73
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 915 142 592 -1 048 31 280


Przeliczenia na EURO dokonano na
podstawie następujących zasad:


·      
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30
września 2022 r. kurs 1 EUR = 4,8698 PLN, a na 31 grudnia 2021 r. kurs 1
EUR = 4,5994 PLN;


·      
pozycje sprawozdania z wyników i pozostałych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego
okresu, tj. za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. kurs 1
EUR = 4,7787 PLN, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.
kurs 1 EUR = 4,6880 PLN, za okres od 1  lipca 2021 r. do 30 września
2021 r. kurs 1 EUR = 4,5811 PLN, a za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30
września 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2022_09_CT_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdf2022_09_CT_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Thomas Shepherd Prezes Zarządu
2022-11-24 Radosław Krawczyk Członek Zarządu
2022-11-24 Michał Walczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki